Idéhistoria: antiken, medeltiden och renässansen

advertisement
Idéhistoria: antiken, medeltiden
och renässansen
History of Science and Ideas: The Ancient World, Medieval Times and
the Renaissance
50 % studietakt
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1IH048
Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Idéhistoria
Nivå: Grundnivå
Fördjupning i förhållande till examensfordringarna: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Utbildningsområde: Humaniora
1. Beslut om fastställande
Kursen är godkänd av studierektor vid Institutionen för Idé- och samhällsstudier 200806-12 och fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet 2008-0701 att gälla från 2009-01-01.
2. Innehåll
Momentet ger en grundläggande idéhistorisk orientering från tidiga högkulturer fram
till mitten av 1500-talet. Tyngdpunkterna ligger på den grekiska antiken, tidigkristen
tid, medeltida idémiljöer samt renässans och reformation. Under momentets gång
kommer även de europeiska kulturernas förhållande till andra kulturer att belysas.
3. Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
-
övergripande kunna beskriva världsbildernas, vetenskapernas och
livsåskådningarnas idéhistoria från tidiga högkulturer fram till och med
renässans och reformation,
ha kännedom om de europeiska kulturernas förhållande till andra kulturer,
ha kännedom om källtextanalysen som metod.
4. Förkunskapskrav
Standardbehörighet A
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen är nätbaserad och bedrivs i form av föreläsningar,
fördjupningsuppgifter och övningar.
6. Examination
Kursen examineras skriftligt. Med skriftlig examination avses exempelvis hemtentamen
eller skriftliga källtextanalyser. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie
provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger har
underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan
examinator utses för att bestämma betyg.
7. Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett och ställs till
Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet,
Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för
tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 5453317-02).
8. Kurslitteratur 2010-12-03
Ambjörnsson, Ronny, Människors undran (Stockholm: Natur och Kultur, 1997).
Ambjörnsson, Ronny, Tankens pilgrimer (Stockholm: Natur och Kultur, 2002).
Från Sapfo till Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i idéhistorien, red. Lena Lennerhed (Hedemora:
Gidlunds, 2006).
Förnuft, fruktbarhet, förälskelse: Om kvinnor och kvinnors idéer, red. Lena Eskilsson & Åsa
Bergenheim (Stockholm, 2003), 29-96, 103-108, 153-158.
Gelfgren, Stefan, Kristendomen och den moderna världsbilden: Norra Europa 1500-2000 (Lund:
Studentlitteratur, 2005).
Liedman, Sven-Eric, Från Platon till kommunismens fall. De politiska idéernas historia (Stockholm:
Bonniers förlag, 1993).
Sundin, Bosse, Den kupade handen (Stockholm: Carlsson bokförlag, 1991).
Källtexter tillkommer.
Referenslitteratur (rekommenderad läsning som kompletterar/fördjupar kurslitteraturen)
Eriksson, Gunnar, Västerlandets idéhistoria 1800-1950 (Stockholm: Gidlunds, 1986)
Eriksson, Gunnar & Frängsmyr, Tore, Idéhistoriens huvudlinjer, 3:e rev. upplagan (Stockholm,
Wahlström & Widstrand, 1992).
Högnäs, Sten, Idéernas historia: En översikt (Lund: Historiska media, 2003).
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards