Språk- och talutveckling
Language and Speech Development
Högskolepoäng: 6
Kurskod: 1LI022
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi och lingvistik
Huvudområde: Lingvistik
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Godkänd, Underkänd
Utbildningsområde: Naturvetenskap
Kursen ingår i logopedexamen.
1. Beslut om fastställande
Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen
har fastställts av nämnden 2007-09-20 och godkänts för logopedutbildningen av
programkommittén för logopedprogrammet 2007-09-19 att gälla från höstterminen 2007.
2. Innehåll
Kursen behandlar barnets normala språk- och talutveckling ur lingvistiskt och
psykolingvistiskt perspektiv. Innehåll:
• språkförmågan
• förutsättningar för språkutveckling
• samspelet vuxen-barn
• universellt och språkspecifikt i språk- och talutveckling
• utveckling av ljudsystemet och prosodin ur fonetiskt och fonologiskt perspektiv
• lexikonets och syntaxens framväxt
3. Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
• översiktligt kunna redogöra för förutsättningar för språkutveckling
• kunna redogöra för barns språk- och talutveckling i relation till den kommunikativa och
kognitiva utvecklingen
• kunna samla in, transkribera och beskriva språkliga data från barn
• kunna använda lingvistiska begrepp för att analysera barnspråksmaterial
• kunna uppmärksamma systematik i tal under utveckling
• kunna beskriva talförenklingar med hjälp av fonologiska regler
4. Förkunskapskrav
Univ: LINA24 Lingvistik för logopedi, 7,5 högskolepoäng, samt LINA23 Talkommunikation
I: talets produktion, 6 högskolepoäng, eller motsvarande förkunskaper.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen utgörs av lektioner, laborationer, seminarier och handledning i grupp
och/eller individuellt. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt
deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.
6. Examination
Examination sker genom uppgifter under kursens gång och/eller genom skriftligt
kunskapsprov vid kursens slut.
På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en
sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när
alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare
provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den
kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att
avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt
att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma
betyg.
7. Tillgodoräknande
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll.
Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och
tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till programkommittén för
logopedprogrammet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande
riktas till Överklagandenämnden för högskolan och skall inkomma till Registrator, Umeå
universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.
8. Kurslitteratur
Se bilaga.
Umeå universitet, institutionen för filosofi och lingvistik, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 63 97. Telefax: 090-786 63 77. Texttelefon: 090-786 59 00