Medicinsk kemi och cellbiologi

advertisement
Medicinska fakulteten
Institutionen för Odontologi
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.odont.umu.se
Kursplan
Dnr 513-3028-09
Sid 1(2)
Medicinsk kemi och cellbiologi
Medical Chemistry and Cell Biology
Högskolepoäng: 15 hp
Kurskod: 3CX002
Allmän kemi
3 hp
Medicinsk kemi och cellbiologi
12 hp
Ansvarig institution: Medicinsk kemi och biofysik
Huvudområde: Medicin
Nivå: Grundnivå
Fördjupning i förhållande till examensfordringar: Utbildningsområde: Medicinskt
Betygsgrader: Underkänd och Godkänd
Ev. programtillhörighet: Tandläkarprogrammet, termin 1
Fastställande
Kursplanen är fastställd av medicinska fakultetens programkommitté för odontologiska utbildningar
2006-08-24 att gälla från och med höstterminen 2007. Reviderad 2009-11-03.
Innehåll
Allmänna kemiska begrepp, såsom kemisk bindning, koncentration, kemisk jämvikt, osmos
Översikt över biokemiska föreningar, deras uppbyggnad och egenskaper
Strukturer hos proteiner och nukleinsyror, enzymologi
Lagring samt överföring av genetisk information
Omsättning av viktiga ämnesklasser och dess reglering, inklusive energimetabolism
Cellulära membraner och membrantransport, principer för läkemedelsabsorption
Cellorganeller
Cellers kommunikation med miljön, såsom deras excitabilitet och utbyte av ämnen
Celldelning och celldifferentiering
Fördjupningsuppgift ska göras inom anvisad kurs på termin 1 eller 2.
Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs skall den studerande ha kännedom om livsprocesserna på en molekylär nivå.
Den studerande skall förstå basala principer för kemiska föreningars uppbyggnad samt kunna tolka
kemiska jämvikter utifrån koncentrationsbegreppet. Förhållandet mellan struktur och funktion hos de
ingående ämnesklasserna studeras där tonvikt läggs på proteiners egenskaper i olika system. Den
studerande skall även ha översiktliga kunskaper om enzymers reaktionsmekanismer samt kroppens
normala ämnesomsättning och dess reglering. Inom cellbiologidelen av kursen skall den studerande
förvärva en helhetssyn på cellen och dess aktiviteter. Den studerande skall också ha inhämtat basala
kunskaper för att relatera cellers biologiska funktion till störningar av cellulär funktion vid sjukdom
samt vid läkemedelsbehandling.
Förkunskapskrav
Den studerande skall vara antagen till tandläkarprogrammet.
Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, grupparbeten,
demonstrationer, och laborationer.
Fördjupningsuppgift kan ingå.
Examination
Den studerandes prestationer bedöms genom laborationsrapporter, deltentamen i allmän kemi, en
dugga, samt sluttentamen och redovisning av anvisade fördjupningsuppgifter. För att bli godkänd i
kursen krävs att sluttentamen och övriga prov samt obligatoriska moment och anvisat
fördjupningsarbete är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända
examinationer.
Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För
mer information, se utbildningsplanen.
Tillgodoräknande
Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för
tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation.
Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.
Kurslitteratur
Bruce Alberts, et al: Essential Cell Biology, Second Edition. Garland Science, 2003, ISBN
0815334818
Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell: Biochemistry, 5th edition 2005
(copyright 2006). Publisher: Thomson Brooks / Cole. ISBN 0534405231
(hardcover), 053439499X (spiral bound).
Föreskrifter vid övergångar
-
Övriga föreskrifter
Download