Information om handlingsplan, Nöjd-Student-Index

advertisement
Information om arbetet med NSI‐handlingsplan 110616 Dnr LiU‐2010‐00830 Under våren har vi fortsatt arbetet med åtgärder beträffande NSI:n i enlighet med de prioriteringar vi redovisade i februarimånad. Organiseringen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetet med att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen har fortsatt. Utöver det som beskrevs i vår prioriterade handlingsplan i februari kan nämnas att De individuella utvecklingsplanerna kommer i samband med den korta vfu:n att introduceras för alla nyantagna studenter under höstterminen 2011. Under våren 2012 kommer de studerande att arbeta aktivt utvecklingsplanen samtidigt som den också kommer att fungera som underlag för bedömning av sociala och didaktiska lärarförmågor. Kommunikation mellan lärare och studerande ‐Under våren har vi från programledningen i samband med kursutvecklingsarbetet för höstens kurser informerat och diskuterat den problematik som de studerande uttryckte i den fördjupande studien. Vår förhoppning är att arbetet i de så kallade UK‐råden har borgat för att utbildningarnas olika delkurser skall vara kompletterande och stöttande och bidrar till att skapa en helhet för respektive utbildning samt de enskilda delkursernas plats i densamma. Under de olika kursplanedagarna har studenter medverkat i arbetet. De studerande har varit en väldigt positiv resurs och bidragit med många konstruktiva och värdefulla synpunkter, inte minst vad gäller vilka konsekvenser olika kursuppgifter kan få för de studerande. Återkoppling Med återkoppling till de studerande menas t ex ”använda utvärderingssystemet KURT och andra utvärderingsmodeller efter varje kurs, samt analysera svaren och i dialog med studenterna utveckla kursernas utformning och innehåll.” Som nämndes i prioritering ordningen så håller vi på med en översyn av rådande regelverk och anvisningar. I nuläget ser vi över OSU:s hanteringsordning för fastställande av kursplaner. Ett förslag kommer att tas fram till GU i början av hösten. Likaså fortsätter det preciserade beställningsförfarande till institutionerna som även beaktar olika sätt och vägar i syfte att förstärka återkoppling till de studerande. Studieinformation Förutom att studieinformation beaktas vid utformningen av nämnda preciserade beställningar har en omfattande översyn av programmens websidor vidtagits. KfUs webmaster har tillsammans med KfUs informatör utarbetat en helt ny webstruktur. Därutöver har webmastern tillsammans med undertecknad utvecklat en ny mall för digital publicering av studiegångar för respektive programhemsidor och kurshemsidor. Syftet med det senare är att all webpublicering skall hämta information från en källa, kursdatabasen. Arbetet har skett i dialog med berörda institutioner(för kurser under ht 11) och kommer att fortsätta i takt med att utbildningsprogrammen byggs ut. I nuläget berör arbetet i första hand de nya utbildningarna som startar hösten ‐11, men framgent kommer utvecklingsarbetet även presenteras för övriga program. Information om arbetet med NSI‐handlingsplan 110616 Dnr LiU‐2010‐00830 Introduktion till akademiska studier ‐I samband med kursutvecklingen för höstens kursen har introducerande moment särskilt beaktats. Kursansvariga har arbetat med frågan på lite olikartade sätt. Gemensamt är att samtliga tagit hänsyn till de synpunkter och som framkom i de studerandes fördjupade studie. En åtgärd som är väl värd att nämna är t ex att introduktion i vetenskapligt skrivande integrerats i somliga kursplaner, d v s gjorts till både kursinnehåll och lärande mål. I dessa detta kursmoment medverkar även lärare med språkkompetens för att bistå studenterna i deras skrivande. Förutom ovan nämnda kommer även kurserna att behandla vetenskaplighet och kunskapsbegreppet som ett sätt att introducera de studerande i akademiska studier. Därutöver har det nyligen tillsatts en arbetsgrupp med uppdrag att se över nuvarande stödåtgärder, t ex lärarprogrammets språkverkstäder. Gruppen hade sitt första möte i juni, och kommer att träffas igen efter sommaren. Studentmedverkan. Som ovan nämnts har de studerande förtjänstfullt medverkat i kursutvecklingsarbetet för höstens kurser och planeringen av kommande lärarutbildning. Deras medverkan har varit oerhört uppskattad av lärarna i de olika kursgrupperna. Vår förhoppning är att studentmedverkan i kursutvecklingsarbetet kommer att fortsätta på den inslagna vägen under kommandekursplanearbete under hösten 2011 och våren 2012. De studerande har även medverkat i ett antal olika informationstillfällen för nya studenter, och i planeringen för mottagandet av höstens studenter. Även det på ett mycket förtjänstfullt och uppskattat sätt. Enligt uppdrag Thomas Dahl som passar på att önska er alla en trevlig sommar. 
Download