SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

advertisement
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (3)
Dnr; 2008-001/299
Giltig t.o.m. 2008-06-30
NTI-skolans kvalitetsgaranti
NTI-skolan bedriver klassrumsundervisning och lärarledd
distansundervisning på gymnasial nivå. Visionen är att ge alla kursdeltagare
en individanpassad och högkvalitativ utbildning som förser den studerande
med kunskaper användbara i arbete och vidare studier. Distanskurserna ges
på heldistans vilket innebär att all undervisning, examination och
bedömning sker på distans, via internet, e-post och telefon.
NTI-skolan delar den värdegrund som uttrycks i läroplanen för de frivilliga
skolformerna, Lpf 94. De huvudsakliga värdena är därför demokrati,
individens frihet, alla människors lika värde, solidaritet, tolerans, saklighet,
allsidighet och likvärdig utbildning.
Denna kvalitetsgaranti gäller tills vidare.
Åtaganden
Vårt åtagande är att bedriva utbildning på gymnasienivå för vuxna i enlighet
med läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, och att bedöma och
betygsätta de studerande i enlighet med nationella mål och kriterier utgivna
av Skolverket. Läroplanens centrala krav citeras nedan och NTI-skolans
arbetssätt beskrivs under varje punkt.
Kunskaper
Skolan skall sträva mot att varje elev
• kan använda sina kunskaper som redskap för att
- formulera och pröva antaganden och lösa problem …
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
- lösa praktiska problem och arbetsuppgifter
Undervisningen grundas på modern pedagogisk teori och praktik. Metoder
som används är bland andra portfoliometoden, dialogpedagogik,
problembaserat lärande (PBL) och kollaborativt lärande. I
distansundervisningen används moderna tekniska lösningar för att
distribuera kursmaterial på internet, bedriva pedagogisk undervisning och
examinera de studerande.
Normer och värden
Skolan skall sträva mot att varje elev …
• respekterar andra människors egenvärde och integritet,
• inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande
behandling samt medverkar till att bistå människor …
NTI:s likabehandlingsplan skyddar de studerande mot kränkningar och
diskriminering. Skolans egen oberoende elevombudsman kan alltid
kontaktas om problem uppstår. I undervisningen värnas de värden som
uttrycks i Lpf 94.
Elevernas ansvar och inflytande
Läraren skall …
• se till att alla elever … får ett verkligt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och innehåll i undervisningen …
• planera undervisningen tillsammans med eleverna …
• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.
Varje distansstuderande har via telefon eller mejl kontinuerlig kontakt med
en lärare som fungerar som personlig handledare. Läraren ansvarar för att de
studerande får inflytande på utbildningens innehåll och form. Den
studerande har alltid möjlighet att under kursens gång med sin lärare
diskutera justeringar av studierna utifrån olika förhållanden som uppstår,
såsom sjukdom, paus i studierna, svårigheter vid vissa moment och
validering av delar av kursen.
Utbildningsval – samhälle och arbetsliv
Personalen skall …
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och
samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,
• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare
och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för undervisningen
nås …
NTI-skolan utvecklar sina kurser i samarbete med högskolan och
arbetslivet. De studerandes arbetslivserfarenheter tas till vara i kurserna
genom en dialog mellan studerande och lärare.
2
Bedömning och betyg
Läraren skall
• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och
framgångar i studierna …
• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker.
Vi använder så kallad portfoliopedagogik för att meddela den studerande
bedömningar och utvecklingsbehov under kursens gång. Grunderna för
betygsättning meddelas de studerande vid kursstart och under kursens gång.
Rättelse och kompensation
Om skolan inte lever upp till sina åtaganden ska verksamhetschef Henrik
Thörnqvist kontaktas på tel 08-506 37 530. Brister kommer att åtgärdas
omgående och eventuell kompensation kommer att diskuteras i enlighet med
NTI-skolans avtal med Stockholms kommun.
Klagomål och synpunkter
Om du har klagomål eller synpunkter kan du kontakta:
Henrik Thörnqvist, verksamhetschef, 08-506 37 530
Pär Nygren, biträdande skolledare, 08-506 37 538
Petra Boqvist, NTI-skolans oberoende elevombudsman, 08-506 37 511
Om du inte är nöjd med handläggningen av dina synpunkter eller klagomål
kan du kontakta chefen för Vuxenutbildning Stockholm Leif Styfberg,
Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Tel: 508 33 441,
E-post [email protected]
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer kan du kontakta Susanne Nilsson, biträdande
skolledare, 090-125290.
3
Download