Per-Olof Westlund Biofysikalisk kemi

advertisement
Kursutvärdering – Biofysikalisk kemi -­‐ termodynamik, 7.5 hp, VT 2012 Kursansvarig: Per-­‐Olof Westlund Övriga lärare: Labassistent: Therese Mikaelsson Antal studenter: 14 studerande Examination 1: Av 10 studerande som skrev tentamen blev 3 Väl Godkända, 1 Godkända och 6 Underkända Examination 2: Av 9 studerande som skrev tentamen blev 1 Väl Godkända, 2 Godkända och 6 Underkända Av de 14 studerande som följt kursen har 5 besvarat utvärderingen Sammanfattning av kursutvärderingen Med tanke på ”betygsättningen” av de olika kursmomenten är det tämligen klart att de som följt kursen är nöjda, även om några moment säkert kan förbättras. Eftersom endast en kommentar under bra respektive dåligt har getts är det svårt att göra någon egentlig utvärdering av studenternas synpunkter. Åtgärder inför nästa kurs Lösningsförslagen på examensuppgifter kommer att förbättras. 21 mars 2012 Per-­‐Olof Westlund Kursansvarig Kursens lärandemål enligt kursplanen: Efter genomgången kurs skall studenten kunna: -­‐ förklara innebörden i begreppen entalpi. inre energi, entropi och fri energi -­‐ härleda jämviktskonstanten för en kemisk jämvikt utifrån ingående föreningars kemiska potential, -­‐ att förstå hur entalpin och entropin bidrar till Gibbs’ fria energi vid olika kemiska processer. -­‐ beskriva gas, vätske-­‐ och fast fas utifrån termodynamiska synsätt -­‐ tolka kemiska jämvikter i termer av entalpi och entropi förändring -­‐ redogöra för elektrolyter och elektrokemiska celler utifrån ett termodynamisk sysätt Kursvutvärdering – Biofysikalisk kemi -­‐ termodynamik VT 2012 Fördelning av svar från olika program: Master of Science Programme in Engineering Chemistry 5 Allmänna synpunkter om kursen (1-­‐2-­‐3-­‐4-­‐5, där 1 anger lägsta betyg och 5 anger högsta betyg) Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? 3.4 Hur bedömer du som helhet det bemötande du fått som student under kursens gång? 4.2 Din studieinsats Hur många timmar per vecka (schemalagd undervisning samt arbete på egen hand eller tillsammans med studiekamrater) har du i genomsnitt ägnat åt dina studier? (ungefär .... tim/vecka) 29.2 tim/vecka Ja Nej Vet ej Har du känt dig särbehandlad, till exempel på grund av kön eller etnicitet? 0 5 0 Har kvinnliga och manliga studerande haft samma förutsättningar under kursen? 5 0 0 Kvinna Man Av de som svarat är 3 2 Vad tycker du har varit bra under kursen? • Tydligt vad som man skulle kunna när kursen var klar.
Vad skulle du vilja ändra på? Hur? • Koppla teorin mer till uppgifterna, vilken teori ligger bakom hur man ska lösa just den uppgiften?
Mycket dålig, Skaffa BRA lösningsförslag till tentorna där man SER vad som står!! Känns ej som
att lärarna har tid att svara på ens frågor, ganska otrevligt bemötande. Eftersom det är andra
lärare som har gjort tentorna så har dom knappt tid på att svara på ens frågor heller.
Sätt betyg på kursen olika moment 1 anger lägsta betyg och 5 anger högsta betyg Medelvärde Ingick ej i kursen Föreläsningar 3.2 Tutorials/Lektioner 4.0 Gruppövningar 2.0 X Laborationer 1.0 X Labseminarier 1.0 X Kurslitteratur 4.2 Examination 3.0 
Download