Kursbeskrivning för Speldesignutbildning till FIN-katalog

advertisement
Carina Lindén-Rydén 2011
Kursbeskrivning för Speldesign - särskild kurs 1 + 1 år
Ädelfors folkhögskola
”Utbildning kan fylla en viktig funktion i steget från maktlöshet till delaktighet i samhället.
Genom utbildning kan människor utvecklas, få nya erfarenheter och kunskaper och stärka
sin identitet i samspel med andra. Kunskap och utbildning ger makt och frihet att göra sina
egna livsval. Detta gäller för oss alla – och alltså även för personer med autism eller
Mats Jansson; riksförbundet Autism
Aspergers syndrom”.
Övergripande pedagogiska mål för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och som studerar vid Ädelfors folkhögskola

att ge de studerande kunskaper, färdigheter och social kompetens.
Med social kompetens menas att individen ska kunna använda sina kunskaper och färdigheter i
samhällsprocessen och därmed också kunna bruka sin yttranderätt på ett bättre sätt för att
påverka sina egna och andras livsvillkor. Vi lägger stor vikt vid att utveckla den sociala
kompetensen och att lära eleverna att lyckas i och ta ansvar för sina studier.






att den studerande får vara med att styra och ta ansvar för sitt eget lärande och
tillsammans med sina lärare formulera individuella studiemål och studieplaner
att den studerande erbjuds möjligheten att få särskilt boendestöd vid behov
att den studerande erbjuds strukturerat pedagogiskt stöd
att den studerande får utveckla självtillit, initiativkraft och samarbetsförmåga för att
kunna delta i en demokratisk beslutsprocess
att den studerande kan göra kunskaper, idéer och visioner synliga för sig själv och
andra
att den studerande upplever en sammanhållen studiesituation
Speldesign
Vill du lära dig att utveckla dina egna spel?
Vår kurs hjälper dig de första stegen till att bli en professionell speldesigner. Kursen vänder
sig främst till dig som har någon form av neuropsykiatriskt funktionsnedsättning men alla
är välkomna att söka.
Det huvudsakliga syftet för kursen är att väcka intresse och vara en inkörsport för vidare
självständig utveckling, arbete, sysselsättning och/eller högskolestudier.
Efter avslutad utbildning skall du ha fått en inblick i hur arbetsprocessen vid spelutveckling
kan se ut och vad det innebär att arbeta inom spelbranschen. Vi fokuserar främst på att
utvecklas som speldesigners och allt vad en sådan arbetsroll kan innebära.
Vi rekommenderar kunskaper motsvarande engelska A och svenska A för att kunna
tillgodogöra sig kursen. Annars krävs inga förkunskaper men ett intresse för spel,
Carina Lindén-Rydén 2011
programmering, design, grafik, ljud, språk, historia eller matematik kan alla vara viktiga
byggstenar i en karriär som spelutvecklare.
Kursinnehåll
Första året kommer vi främst att arbeta med att:

Skapa spel; vi försöker skapa så mycket spel som möjligt för att lära oss hantverket
och att använda grund för en framtida portfolio när vi söker jobb.

Spelteori; vi diskuterar vad som bygger upp ett bra spel och vad man bör tänka på
när man designar sina egna spel.

Spelprogrammering; vi använder oss av programmet ”Game Maker” som
spelutvecklingsverktyg. Det är lätt att lära sig och det tar inte lång tid innan du har
fått göra ditt första spel.

Presentation; vi tränar på att formulera våra spelkoncept både muntligt och
skriftligt för att ha en ritning att utgå ifrån och för att förklara för andra hur vi
tänker.

Spelhistoria; vi diskuterar hur spelmediet har utvecklats genom tiderna.

Arbeta i grupp; spelutveckling är sällan en individuell uppgift därför har vi en del
grupparbeten för att träna på att samarbeta med andra.
Andra året är för dig som önskar en fördjupning i programmering, grupparbeten och
presentationsteknik. Det kommer att vara mer fokus på längre grupparbeten i form av
spelprojekt. Andra året kan också vara för dig som önskar läsa kursen i ett långsammare
tempo.
Studiebesök och gästföreläsare
I kursen ingår ett par studiebesök där vi reser till olika platser som lär oss något nytt och
som kan utveckla oss som speldesigners. Du kommer att kunna möta gästföreläsare som
jobbar med spel som vi bjuder in för att prata om olika spelrelaterade ämnen.
Carina Lindén-Rydén
föreståndare för Konstskolan och Speldesign
Download