STUDERANDE
Den vuxne studerande
• ... har livserfarenhet
(kompenserar t.ex. sämre minne, uthållighet)
• ... är bekant med de olika sociala rollerna
• ... utgår från den praktiska vardagsverkligheten
• ... strävar efter självförverkligande och personlighetsutveckling
De olika aspekterna på att vara
V
människa/individ/medborgare utgör en helhet
U
tanke - känsla - vilja - handling
X
E
N
DIDAKTIK
Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
STUDERANDE
Den mest typiska vuxenstuderande
• en kvinna
• 35 - 49 år
• studerar i anknytning till arbetet
• vill utveckla sig själv och sin yrkesskicklighet
• ingår i gruppen lägre/högre tjänsteman/kvinna
• tjänar mellan 9000 - 16 000 mk
• har högskole-examen eller examen på institutnivå
• studerar regelbundet (2-3 studieprojekt per år)
V
U
X
E
N
DIDAKTIK
Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
STUDERANDE
De vuxna studerande som grupp
Gruppen är ofta (mycket) heterogen
• olika åldrar - generationer
• olika utbildningsbakgrund
• olika erfarenheter av studier i vuxenålder
• olika synsätt på världen och verkligheten
människan, samhället, kunskapen, inlärningen, etik och moral, ideologi, religion
• olika personliga målsättningar
• olika färdigheter och kompetenser
yrkesteknisk, strategisk, funktionell, personlig, social
• olika lärstilar praktisk, reflekterande, logisk, aktiv
V
Gruppen kan också vara mycket (för) homogen !
U
med tanke på att inlärning förutsätter alltid någon form av
X
förändring eller utveckling
E UPPGIFT 6A
N
DIDAKTIK
Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001