Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1995
Adult education and society today
I slutet av 1970-talet tre övergripande paradigm/filosofiska inriktningar
inom vuxenpedagogiken och –utbildningen
€ Lifelong education based on scientific humanism
€ Radical adult education based on political empowerment
€ Andragogy based on the idea of human development
Fokusering på utvecklings- och kognitiv psykologi
Den lärande individen som primär intresse- och forskningsobjekt
De tre paradigmen kan betraktas som respons till eller försök att klara av de utmaningar som snabb industriell utveckling och uppkomsten av välfärssamhällen medförde:
”With the help of enlightened, responsible and skilled subject-persons adult
education theorists argued again in the 1960´s and early 1970´s that human
society would be able to master the additional challenges posed by industrial
development.”
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1995
Adult education and society today
1990-talet uppmärksamhet vid nya utmaningar
Den industriella utvecklingens biofysiska effekter och
begränsningar
Den sociokulturella förändringen (fragmenteringen)
- kopplingen mellan individuell och kollektiv utveckling håller
på att försvinna
- social fragmentering (förlorade kollektiva projekt, defensiv fundamentalism)
den upplysta, subjektpersonen tar hand om bara sig själv
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1995
Adult education and society today
Vad hände med de tre paradigmen ?
Livslångt lärande blir en autistisk diskurs som förlorar kontakten
med verkligheten - att främja utveckling och öka konkurrenskraften
blir ohållbart då de biofysiska gränserna kommer emot
Andragogik och främjandet av individuell utveckling bidrar till ökad
individualism, egoism, narcissism i en redan individualiserad värld
- kritiskt tänkande har blivit en av överlevnadskvalifikationerna
Den radikala inriktningen har förlorat sin verksamhetsarena
- det tidigare politiska systemet som man kritiserade har förlorat sin betydelse
- de viktiga (politiska) besluten görs ovanför (på en global nivå) eller under
(på en lokal nivå) det traditionella nationalstatliga planet
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1990
Does adult education need a philosophy?
Behovet att skilja åt
Vuxenlärande: Alltid samtidigt individuellt och socialt,
den betydelse lärande har för den vuxne och dess
funktion i samhället (hermeneutisk analys)
Vuxenutbildning: En normativ referensram, vägledande
princip, samhälleligt definierad (strukturell analys)
De två perspektiven borde överensstämma
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1995
Does adult education need a philosophy?
Den konventionella utbildningens filosofi
Upplysning, det moderna projektet (rationalitet, utveckling, tillväxt)
Givna standarder, fria/självständiga/ansvarstagande/medvetna individer
Vetenskap, tekniska framsteg, behärska/kontrollera natur, historia
Vuxenutbildningens (folkbildningens) framväxt
Spontant lärande anknytning till vardagsverkligheten och vardagliga
problem (praxisförankring)
Respons till de brister och olägenheter som åstadkommer p.g.a.
modernisering och industrialisering
”Repareringsaktivitet” Community Education, Education Permanente, Folkhögskolor
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1995
Does adult education need a philosophy?
Industrialisering
-> lett till individualisering, fragmentering, apati, utslagning m.m.
Reaktioner inom ramen för vuxenlärande:
1. Personlig utveckling (på fritiden) som reaktion på meningslösheten
på arbetsplatsen
2. Kvalitetscirklar som reaktion på specialisering och fragmentering
i anknytning till produktionsprocesserna, de traditionella problemlösningsprocesserna
”Illustrate best the direction adult learning is taking, away from passive
function of adapting and coping with change, to new function and
meaning of dealing more actively and more creatively with the more and
more numerous and more and more fundamental counterproductivities
of industrialization.”
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Finger, M. 1995
Adult education and society today
Learning our way out
Klara av att hantera osäkerhet, kriser, otydliga problem
- Kollektiva lärprocesser i anknytning till vilka man relaterar kunskaper
och färdigheter till globala, biofysiska och sociokulturella utmaningarna
- Att undervisa och predika färdiga lösningar till individer måste ersättas
kollektiva, horisontella, vertikala och tvärdisciplinära lärprocesser
- Lärandet skall ske på lokal plan – i de vardagliga och naturliga
sammanhangen
Social learning – modeller: community development, learning organisation
Beakta
kopplingar mellan individ och kollektiv (individuell och social inlärning)
kopplingar mellan inlärning och förändring
hela människan i sitt naturliga och vardagliga sammanhang
Ge underlag för att man skall kunna orientera i dagens komplexa samhälle
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001
Vår tid
- början av det tredje årtusendet
Vad är det frågan om?
-> Kompetensutveckling som motiveras med förändring och utveckling !!??
individualisering och privatisering av inlärning och utveckling av
personlighet, identitet, moral ...
marknadens retorik – ständig brist på kvalifikationer (de/apolitiskt perspektiv)
man skall utbildas/undervisas i att leva sitt liv
osäker säkerhet, oviss visshet, otrygg trygghet (Baumann, Z. På spaning efter politiken)
livspolitik, identitetspolitik, representationspolitik, .......
individualisering, fragmentering, specialisering, valmöjligheter, frihet(er?)
överflöd av alternativ, valmöjligheter, information, kanaler, identiteter, resmål...
upplevelse-ekonomi, vars drivkraft är berättelser (ML-Pollari/Bisnes.fi 6-7/2001)
berättelser, metaforer, bilder, vokabulärer
från logik till etik (G. H. von Wright Helsingin Sanomat kuukausiliite, september 2001)