Power Point -dokument

advertisement
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
FÖRELÄSNING 1
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Svensk ordbok
Historia
Vetenskapen om mänsklighetens politiska, sociala
och kulturella utveckling fr.o.m. den tid då skriftligt
källmaterial börjar finnas; om mänskligheten i sin
helhet eller någon del därav
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Vuxenpedagogisk filosofi: Reflektion över varför vuxna
utbildas och varför de deltar i utbildningsaktiviteter
och vilka är de centrala element som ingår i utbildnings-,
undervisnings- och inlärningsprocesserna.
The philosophy of adult education does not equip a person with
knowledge about what to teach, how to teach, or how to organize a
program. It is more concerned with the WHY of education and with the
logical analysis of the various elements of the educational process.
Philosophies of adult education are interpretative theories, not
applicatory theories.
Det vardagliga, informella lärandet utanför detta perspektiv ?
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Grundläggande principer och gemensamma utgångspunkter
för vuxenutbildning oberoende filosofisk grund
1. Oberoende om samhället betraktas som bra eller bristfällig, kan och
måste det förbättras och utvecklas och vuxenutbildningen har en viktig
roll och uppgift
2. Om individerna och samhällen skall nå framgångar måste inlärning och
utveckling pågå genom hela livet
3. Vuxna är kapabla att lära mera och utvecklas. De bör behandlas med
värdighet och respekt
4. Alla vuxna borde ha möjlighet att lära sig de grundläggande färdigheterna som fullvärdigt agerande i ett samhälle förutsätter
5. Oberoende hur man betraktar skillnaden mellan ungdomar och vuxna
skiljer sig sammanhanget för vuxenutbildning på ett avgörande sätt från
sammahangen i ett tidigare skede av livet.
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Filosofera – teoretisera – betrakta, visionera
Grundläggande utgångspunkter för filosofisk reflektion
kring vuxenpedagogik och vuxenutbildning
€ Begreppen vuxenpedagogik, vuxenutbildning otydliga och oklara
€ Begreppet vuxenhet likaså otydlig och oklar
(förhållandet mellan variabler som ålder, psykisk mognad, sociala roller)
€ Vuxenlärares förhållningssätt till behov och intressen hos vuxenstuderande(syn på kunskap, inlärning, undervisning)
€ Metoder och innehåll (vad och varför - syften och mål)
€ Vuxenutbildningsinstitutioner och deras relation till social förändring
(social och politisk dimension)
€ Begreppet utveckling i vuxenålder (adult development)
€ Läroplaner – utbildningsprogram inom vuxenutbildning
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing
concept of enlightenment: Danish adult education
over five centuries.
Kristen upplysning 1500-talets början
KYRKAN, BIBELN - läsfärdighet
Medborgarupplysning
Före 1700-talets mitt
NATUREN - ENSYKLOPEDIN
kvällskolan
skrivfärdighet - aritmetik
Personlig upplysning
under 1900-talet
Psykologi, Workshops
Nationell upplysning
efter 1700-talets mitt
FOLKVISOR- SÅNGHÄFTET
folkhögskola
– historia och litteratur
Arbetarnas upplysning
Före 1800-talets mitt
KOMMUNISTISK MANIFEST
Arbetarskolan ”öppna högskolan” –
vetenskap och ekonomi
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing
concept of enlightenment: Danish adult education
over five centuries.
Martin Luther
John Locke
Tabula Rasa
Immanuel Kant
JJ Rousseau
Johann Herder
NFS Grundtvig
Karl Marx
från Encyklopedia
första gavs ut i Frankrike
åren 1751-72 i 17 volymer
till
Wikipedia
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Wikipedia på svenska 29.10.2006
Vad säger Wikipedia om den Franska revolutionen?
Förbereddes under en lång tid före 1789 (-1799) av upplysningen och
dess filosofer (tex Voltaire) och tankar om folkstyre och människans
förnuft som inspirerade befolkningen till uppror och krav på större
jämlikhet gentemot kungamaktens och adelns provocerande lyxliv.
Många såg den brittiska parlamentarismen som ett föredöme.
Liberté – Éqalitè - Fraternite
Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. [..]
Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få
medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar vilka de inte kan ta till sig på annat sätt än genom studiecirklar,
bibliotek osv.
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing
concept of enlightenment: Danish adult education
over five centuries.
Korsgaards sammanfattning – vad ledde det femhundraåriga upplysningsarbetet till?
1. Education has become the key factor in determining the individuals
job possibilities throughout the life.
2. Education has become a key factor in firms competitive power
in the global market
3. Education is a key factor in shaping a nations possibilities in the
framework of global competition
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
Folkbildningen på 1900-talet
välfärdssamhälle
civilsamhälle
servicesamhälle
Jordbrukssamhälle
Industrisamhälle
övergång
övergång
folkbildningen
“föds”
rötterna i
ungdomsföreningar
nykterhetsrörelsen
arbetarrörelsen
väckelserörelser
IT/Kunskapssamhälle
folkbildningens
och
föreningsverksamhetens
glansperiod
folkbildning och
föreningsverksamhet i kris ?
nya typer av
“rörelser”
Vuxenutbildningens historia och filosofi
Från Marthor till ATTAC
rörelse till rörelse - rörelse inom rörelse
Kvinno-, ungdoms-, nykterhets- eller idrottsrörelsen (lokalt, nationellt)
En enskild folkbildningsorganisation
Andelslagsverksamhet, en lokal arbetarförening, Den frivilliga
brandkåren, Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner, Arbetets
Vänner …..
Kriterie: grundats, kommit igång med verksamheten i slutet av 1800talet/början av 1900-talet och verkar ännu
Hur ser man på människan?
Varför och på vilket sätt skall människor lära sig?
Vad skall de lära sig?
Vad skall man åstadkomma? Vilket är syftet – målet?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards