Vuxenutbildningens
historia och filosofiska
utgångspunkter
FÖRELÄSNING 6
2010
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Syfte
Mål
Den
lärande
Läraren
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
www.fsu.edu/adult-ed/jenny/philosophy.html
Liberal
Progressiv
Behavioristisk
Humanistisk
Radikal
Mångsidig utveckling av
intellektet
Praktisk kunskap, problemlösningsfärdighet – reformera samhället,
bidra till social
förändring
Beteendeförän
dring, människans, mänsklighetens överlevnad
Personlig utveckling, självförverkligande,
öppenhet, fortlöpande inlärning,
utveckling
Grundläggan
de social, politisk, ekonomisk förändring genom
utbildning
Intellektuell,
kultiverad
kunskapssökare
Den lärandes
behov, intressen och erfarenheter plattformen
Aktiv, agerande, prövar på
nytt, får
feedback från
omgivningen
Motiverad,
självstyrd,
ansvarsfull
gällande lärandeprocessen
Jämlik med
läraren, personlig autonomi
Expert, auktoritativ kunskapsförmedlare styr
Organisatör,
guide för lärandeprocesserna
stimulerar, utvärderar
Ledare, kontrollant
utformar
lärandemiljöer
Underlättare,
hjälpare,
kompanjon
skapar möjligheter
Provokatör,
antyder om
möjligheter,
riktning
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006
www.fsu.edu/adult-ed/jenny/philosophy.html
Liberal
Progressiv
Behavioristisk
Humanistisk
Radikal
rationellt tänkande, intel,
lekt, allmänbildning
problemslösning, pragmatism, demokrati, livslångt
lärande, socialt
ansvar
stimulus-respons, kompetens, färdigheter, försökmisstag,
feedback
erfarenhetsbaserad inlärning, frihet,
självstyrning,
samarbete
medvetandegörande, autonomi, kritisk tänkande, social
handling
dialektisk, föreläsning, studiegrupper,
kritisk reflektion
problemlösning
aktivitet, experiment, projekt
programmerad undervisning, undervisningsmaskiner
erfarenhetsmässig, arbete
och diskussion i grupper,
självstyrning
dialog, problemställning,
interaktion,
diskussion
auktoritet
Västvärlden
Sammanhanget
Omgivningen
Den lärande
Politisk/ekonomisk ojämlikhet
tidsperpektiv
klassisk grekisk kultur
1800-talet, pragmatisk, empirism
1920-talet
1950/60-talet
representanter
Sokrates, Platon, Aristoteles
Pestalozzi, Dewey, Lindeman
Watson, Skinner, Thorndike,
Rousseau, Rogers, Maslow,
Knowles
Viktiga
begrepp
Metoder
1800-talet/ anarkism 1960 Freire
Freire, Illich
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2008
Kursdeltagarnas lärarinriktning 2010
OA
AG
AS
GV
CB
AÖ
Summa
2009
Progressiv inriktning
11
10
13
21
16
13
14
18
16
20
16
22
86
104
99
110
Behavioristisk inriktning
21
13
18
17
21
24
114
118
Humanistisk inriktning
19
14
22
21
22
13
20
16
20
14
24
20
127
98
113
90
Liberal, inriktning
Radikal inriktning
Spridning
10-21/11 13-22/9 13-22/9 14-20/6 14-21/6 16-24/9
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Oona (spridning 11 poäng)
Behavioristisk humanist
Anna (spridning 9 poäng)
Humanistisk progressiv radikal
Anki S (spridning 9 poäng)
Humanistisk behaviorist
Gun (spridning 6 poäng)
Humanistiskt progressiv
Carina (spridning 6 poäng)
Behavioristisk progressiv humanist
Anki Ö (spridning 9 poäng)
Behavioristisk humanist
Petri (spridning 7 poäng)
Radikalt progressiv behaviorist
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2008
Kursdeltagarnas
Lärarinriktning 2010
Gruppen som helhet
Behavioristiska humanister
Tidigare grupper
Behavioristiska humanister
Humanistiska behaviorister
Progressiva humanister
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2008
Varför utbildas vuxna 2010?
För att bli aktiva medborgare, duktiga delaktiga i samhällslivet
BLI NÅGOT – folk/EU, upplysning
Human kapital; från arbetarföreningarnas elementära kurser
till kunskapslyftet
SOCIALT KAPITAL (studiecirkel) som det viktiga kittet
Varför deltar vuxna i utbildningsaktiviteter,
engagerar sig i livslångt lärande
För att bli mera människor, förstå sig själv i sin samtid, som
medmänniskor
BLI NÅGON – frihet och frivillighet, bildning
Identitetskapital; utveckling av personligheten, självförverkligande
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2009
Vår tid
- början av det tredje årtusendet
Vad är det frågan om idag?
-> Kompetensutveckling som motiveras med förändring och utveckling !!??
individualisering och privatisering av inlärning och utveckling av
personlighet, identitet, moral ...
marknadens retorik – ständig brist på kvalifikationer (de/apolitiskt perspektiv)
man skall utbildas/undervisas i att leva sitt liv (nyhjälplöshet)
osäker säkerhet, oviss visshet, otrygg trygghet (Baumann, Z. På spaning efter politiken)
livspolitik, identitetspolitik, representationspolitik, .......
individualisering, fragmentering, specialisering, valmöjligheter, frihet(er?)
överflöd av alternativ, valmöjligheter, information, kanaler, identiteter, resmål...
upplevelse-ekonomi, vars drivkraft är berättelser (ML-Pollari/Bisnes.fi 6-7/2001)
berättelser, metaforer, bilder, vokabulärer
från logik till etik (G. H. von Wright Helsingin Sanomat kuukausiliite, september 2001)
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009
Finger, M. 1990
Does adult education need a philosophy?
Ett behov att skilja åt
Vuxnas lärande: Alltid samtidigt individuellt och socialt,
den betydelse verksamhet lärande har för den vuxne
och dess funktion i samhället (hermeneutisk analys)
Vuxenutbildning: En normativ referensram, vägledande
princip, samhälleligt definierad (strukturell analys)
De två perspektiven borde överensstämma, komplettera
varandra
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009
Finger, M. 1995
Does adult education need a philosophy?
Den konventionella utbildningens filosofi
Upplysning, det moderna projektet (rationalitet, utveckling, tillväxt)
Givna standarder, fria/självständiga/ansvarstagande/medvetna individer
Vetenskap, tekniska framsteg, behärska/kontrollera natur, historia
Vuxenutbildningens (folkbildningens) framväxt
Spontant lärande anknytning till vardagsverkligheten och vardagliga
problem (praxisförankring)
Respons till de brister och olägenheter som åstadkommer p.g.a.
modernisering och industrialisering
”Repareringsaktivitet” Community Education, Education Permanente, Folkhögskolor
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009
Finger, M. 1995
Adult education and society today
Learning our way out
Klara av att hantera osäkerhet, kriser, otydliga problem
- Kollektiva lärprocesser i anknytning till vilka man relaterar kunskaper
och färdigheter till globala, biofysiska och sociokulturella utmaningarna
- Att undervisa och predika färdiga lösningar till individer måste ersättas
kollektiva, horisontella, vertikala och tvärdisciplinära lärprocesser
- Lärandet skall ske på lokal plan – i de vardagliga och naturliga
sammanhangen
Social learning – modeller: community development, learning organisation
Beakta
kopplingar mellan individ och kollektiv (individuell och social inlärning)
kopplingar mellan inlärning och förändring
hela människan i sitt naturliga och vardagliga sammanhang
Ge underlag för att man skall kunna orientera i dagens komplexa samhälle
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009
MICHAEL WELTON 2002
Listening, conflict and citizenship:
pedagogy of civil society
The pedagogics of civil society: three pedagogical challenges
(1) We learn to listen; we cannot assume that the listening capacity of the
citizenry is developed, or developing. Our western scientific knowledge-culture
and mass media cultures are not particularly hospitable to attending-to and
heeding the other. The erosion of solidarity in the lifeworld weakens the subject’s
ability and willingness to communicate. Thus, adult educators can contribute to
creating the pedagogical processes in which men and women feel healthy, free
and confident to speak, act and listen in public.
(2) With others, critical adult educators can foster communicative infrastructures within existing institutions, associations and public spheres.
This means that the rules of discourse’ must be followed: no one may be
excluded; anything may be said, questioned, or challenged; and no force
may be used. Dialogue partners must practice tolerance, civility and tact in
their everyday practical discourses. A vital civil society requires a political
culture in which ‘citizens actively participate in public debate.
(3) Committed to a pedagogics of civil society, adult educators can create
innovative learning
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 200)
Unga och medier
Katarina Graffman 19.11.2008
Antropologi = vetenskapen om människan (i samtidskulturen)
Etnografi = en vetenskaplig metod för att beskriva och jämföra
världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier.
Autenticitet
unga snabba att ta ställning till äkthet
Identitet
en process, ständiga byten (vad följer av, tolkning?),
identitetskonstruktion sker genom användning av medier,
inom ramen för skönlitteratur intresse för självbiografier
(läsa Situation Stockholm, mest verklig),
bekräftelse inom communityn (kolla outfiten på morgonen)
bloggen som självkonstruktion
Meningsskapande
Behov av att uppleva mening
hur man skapar mening
mor som viktigt guide i verklighetsdjungeln
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2009
Unga och medier
Katarina Graffman 19.11.2008
Här och nu -inställning
alltid uppkopplade,
vill-ha!
kort-snabbt-lätt att ta till sig
Men även behov av att ha koll!
http://inculture.com/
Både-och
Ingen skillnad mellan gamla och nya medier (både-och)
Medproducerandet gammalmodigt
(gränsen mellan producent – konsument upphävd)
Vara ute hemifrån (Faith Popcorn och cocooning)
Kunskapandet, meningsskapandet och identitetskonstruktion
en social process (jfr studiecirkel) – en misstänksamhet mot
yttre auktoriteter?