Vuxenutbildningens
historia och filosofiska
utgångspunkter
FÖRELÄSNING 2
2011
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Anteckna din egen personliga uppfattning
C. Vad är historia? Varför är det bra att känna
till historia? Hur långt tillbaka är det enligt
din mening meningsfullt att gå för att förstå
vuxenutbildningen i Finland 2009?
D. Vad är filosofi? Vad gör man då man
filosoferar? Vad behöver vuxenläraren
filosofi till?
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Svensk ordbok
Historia
Vetenskapen om mänsklighetens politiska, sociala
och kulturella utveckling fr.o.m. den tid då skriftligt
källmaterial börjar finnas; om mänskligheten i sin
helhet eller någon del därav
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Svensk ordbok
Filosofi
Vetenskapen som studerar de grundläggande
villkoren för tillvaron, vetandet och moralen
Vem är jag?
Ontologi
Hur kan jag veta
vem jag är?
Epistemologi
Hur skall jag förhålla
mig till andra?
Axiologi
Verkligheten?
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Vuxenpedagogisk filosofi: Reflektion över VARFÖR
vuxna utbildas och VARFÖR de deltar i utbildning och
vilka är de centrala element som ingår i utbildnings-,
undervisnings- och inlärningsprocesserna.
The philosophy of adult education does not equip a person with
knowledge about what to teach, how to teach, or how to organize a
program. It is more concerned with the WHY of education and with the
logical analysis of the various elements of the educational process.
Philosophies of adult education are interpretative theories, not
applicatory theories.
Det vardagliga, informella lärandet utanför detta perspektiv ?
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Grundläggande principer och gemensamma utgångspunkter
för vuxenutbildning oberoende filosofisk grund
1. Oberoende hur man uppfattar samhället, kan och måste det förbättras
och utveckla. Vuxenutbildningen har en viktig roll och uppgift i detta
2. Om individerna och samhällen skall nå framgångar måste lärande och
utveckling pågå genom hela livet
3. Vuxna är kapabla att lära mera och utvecklas. Men de bör behandlas
med värdighet och respekt, dvs som vuxna.
4. Alla vuxna borde ha möjlighet att lära sig de grundläggande färdigheterna som fullvärdigt agerande/medlemskap i ett samhälle förutsätter
5. Oberoende hur man betraktar skillnaden mellan ungdomar och vuxna skiljer
sig sammanhanget för vuxenutbildning på ett avgörande sätt från
sammahangen i ett tidigare skede av livet.
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Filosofera – teoretisera – betrakta, visionera
Grundläggande utgångspunkter för filosofisk reflektion
kring vuxenpedagogik och vuxenutbildning
€ Begreppen vuxenpedagogik, vuxenutbildning otydliga och oklara
€ Begreppet vuxenhet likaså otydlig och oklar
(variabler som ålder, psykisk mognad, sociala roller)
€ Vuxenlärares förhållningssätt till behov och intressen hos vuxenstuderande (syn på kunskap, inlärning, undervisning)
€ Metoder och innehåll (vad och varför - syften och mål)
€ Vuxenutbildningsinstitutioner och deras relation till (social)
förändring (social och politisk dimension)
€ Begreppet utveckling i vuxenålder (adult development)
€ Läroplaner – utbildningsprogram inom vuxenutbildning
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Vuxenpedagogik
Vuxenutbildning
Vuxnas lärande
E. Vad står de olika begreppen för?
F. Hur skulle du beskriva förhållandet
mellan dem?
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Elias & Merriam 1995
Philosophical foundations of adult education
Vuxenpedagogik
Vetenskapsområdet inom vilket man studerar
de två övriga
Vuxenutbildning
Målinriktade, samhälleligt organiserade processer och
sammanhang för vuxnas lärande
Vuxnas lärande
Individuella och sociala lärande- och
utvecklingsprocesser som sker och pågår hela tiden
i ett flertal kontexter
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Leino, A-L & Drakenberg, M. 1993
Metaphor: An educational perspective
Tre pedagogiska rotmetaforer
handledning
education as guidance
liberal, behavioristisk filosofi
tillväxt
education as growth
humanistisk, progressiv filosofi
befrielse
education as liberation
radikal filosofi
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
ROTMETAFORERNA
handledning
liberal, behavioristisk filosofi
Livslång utbildning, Unesco, vetenskaplig humanism
+”Lifelong education” +Unesco
tillväxt
humanistisk, progressiv filosofi
Andragogik, Knowles, självstyrning
+andragogy +Knowles + self-directed
befrielse
radikal filosofi
Kritisk-radikal inriktning, Freire, befrielse
+radical +Freire +liberation
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
G. Vad är lärande!
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Många perspektiv på lärande
Sammanhanget
KONTEXTUELLT
(UTIFRÅN)
Förutsättningar
HUMANISTISK
INIFRÅN
Process
UTIFRÅN
Resultat
KOGNITIV
BEHAVIORISTISK
KONSTRUKTIVISTISK
INUTI
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Skola
Skola
Rektorn
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011
Kemmis et al. 2010
People learn to join existing practices,
finding on how to go on in a practice,
practising a practice.
Skola