Grundkurs i pedagogik för högskolelärare, 7,5 hp

advertisement
KONSTFACK
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
KURSPLAN
Grundkurs i pedagogik för högskolelärare
Course in Pedagogy for Teachers in Higher Education
7,5 högskolepoäng / 7,5 ECTS credits
Kurskod: LF1001
Kursens indelning i delar:
HELA Pedagogik för högskolelärare 7,5 hp
[Pedagogy for Teachers in Higher Education]
Nivå: Grundnivå
Ange tilldelad fördelning av utbildningsområde:
SA 100%
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: UV1 Utbildningsvetenskap/didaktik allmän / 14260
Utbildningsvetenskap/Didaktik/Lärande
Fastställd: 2016-02-01
Gäller från: HT16
Ersätter kursplan fastställd 2014-01-28
1. Beslut
Kursplanen har fastställts av prefekt 2016-02-01.
2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Minst 60 avklarade högskolepoäng.
Dessutom krävs att den sökande styrker yrkesverksamhet med pedagogiska uppgifter vid
högskola (styrks med tjänstgöringsintyg/anställningsintyg).
3. Urval
Förtur ges till sökande med högskolepoäng inom konstnärliga ämnen. Resterande behöriga
rangordnas efter antal högskolepoäng (1-165)
3. Lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
– orientera sig i historiska och samtida perspektiv på lärande
– visa på god kunskap om teorier och begrepp inom pedagogik och didaktik
– uppvisa grundläggande kunskap om skillnaden mellan olika styrinstrument för högskolan
– praktiskt pröva, diskutera och utvärdera olika former för observation och dokumentation
av läroprocesser
– reflektera kring och värdera sin egen pedagogik med särskilt fokus på konstnärliga
lärandeformer
– formulera kursplaner
4. Kursens innehåll
Historiska och samtida perspektiv på lärande och kunskap
Pedagogisk filosofi, etik och värdegrund, maktperspektiv (kön, etnicitet, klass), retorik och
lärande, konflikthantering och ledarskap, läraruppdraget vid en konstnärlig högskola
Didaktik – att utveckla kunskap genom konstnärlig gestaltning – estetiska läroprocesser,
arbetsformer, arbetssätt, metoder för tolkning och examination
Att synliggöra lärande: pedagogisk dokumentation, etnografisk metod och konstnärlig
processdokumentation
Styrning och utvärdering av högskoleutbildning: statliga styrdokument, utbildnings- och
kursplaner, målformulering och kursutvärdering
5. Betyg och examinationsformer (former för bedömning)
Kursen examineras genom:
Pedagogisk dokumentation och gensvarsarbete.
Litteraturseminarium och individuellt skriven text.
Kursplan och betygskriterier för kurs på högskola.
Opponentarbete.
Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt eller Underkänt.
Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras
på intranätet.
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så
länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov
två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma
betyg på provet. Framställan görs till prefekt.
6. Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur redovisas i bilaga till kursplanen.
7. Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet,
genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i
kursen. Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger
under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan görs till prefekten. Med
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.
Kursen ges som fristående kurs och är en obligatorisk kurs för lärare vid Konstfack anställda
efter 2003-01-01.
Download