Utbildningsplan för kurs FK7027

advertisement
Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Kvantbiokemi
Quantum Biochemistry
7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution
FK7027
HT 2008
2007-08-28
Fysikum
Ämne
Fysik
Beslut
Denna kursplan är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2007-08-28.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Kvantmekanik I, 7,5 hp, FK5011, eller en
motsvarande bakgrund där kvantmekanik i någon form har inlästs under kemistudier. Engelska B eller
motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1100
Benämning
Kvantbiokemi
Högskolepoäng
7.5
Kursens innehåll
Kursen behandlar: Kvantkemisk metodik och dess noggrannhet, reaktioner i gasfas och lösning,
reaktionshastigheter, elektron transfer, dielektriska kavitetsmodeller, jämförelse mellan olika kemiska
modeller för enzymer, mekanismen för fotosyntes inkluderande syrgasbildning, mekanismen för
protonpumpning i andningskedjan, radikal mekanismer i enzymer, syrgasaktivering i olika enzymer,
detaljerade mekanismer för metallenzymer såsom ribonukleotidreduktas (RNR), metan monooxygenas
(MMO), metylkoenzym M reduktas (MCR), tyrosinas och katechol oxidas. De kunskaper kursen förmedlar är
användbara för fortsatta studier i fysik och kemi, samt för forskning inom molekylfysik, kemi, biokemi och
biofysik. Ett yrkesområde där man kan ha nytta av kursens kunskaper är inom läkemedelsindustrin.
Förväntade studieresultat
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
• förstå och kunna redogöra för de modeller och metoder som används när mekanismer för metallenzymer
studeras
• ha kunskaper om och kunna redogöra för olika molekylära beräkningsmetoder,
kvantkemiska och andra
• kunna planera, genomföra och beskriva enkla kvantkemiska beräkningsprojekt
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar. Mellan föreläsningarna ska studenterna studera artiklar som delas ut.
Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt prov (hemtentamen).
Sidan 1/2
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge kursen
ges. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte
genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att
annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser
Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att
gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur
Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och redovisas därefter i bilaga till kursplanen.
Sidan 2/2
Download