Hemuppgifter i kvantitativa metoder II

advertisement
Hemuppgifter i kvantitativa metoder II
Våren 2004
Kursen kvantitativ forskningsmetodik II innefattar 4 hemuppgifter. Dessa uppgifter
kommer tillsammans med inlämningsarbetet att utgöra underlaget för bedömning av
kursen. I de uppgifter som innehåller räkneoperationer ska både själva uträkningen och
svaret anges. Deadline för uppgift 1 är 26.1 kl. 16, för uppgift 2 2.2 kl. 16 för uppgift 3
9.2 kl. 16 och för uppgift 4 16.2 kl. 16.
Hemuppgift 1; deadline 26.1, kl. 16
Ange vilka datanivåer följande skalor tillhör:
a. En mätskala (enkät), vars frågor består av svarsalternativen ja och nej.
b. Den skala som används vid mätning av en individs ålder.
c. Likertskala vid mätning av attityder mot något.
d. En intelligenstestskala, som konstruerats så, att skalstegen är lika långa.
Ange median och typvärde samt beräkna aritmetiska medelvärdet
för den längd som uppmättes bland en grupp studerande.
Längd: 170 cm, 178 cm, 185 cm, 192 cm, 177cm, 178cm, 164cm, 191cm, 169cm
Beräkna standardavvikelsen, Ŝ, för vitsorden hos 6 elever i klass B.
Vitsord: 6, 7, 8, 6, 7, 8
Rita en fyrfältstabell där du undersöker hur typ I- fel och typ II- fel kunde beskrivas vid
en högskoletentamen (H0 = den studerande behärskar inte ett ämnesinnehåll, H1 =
studerande behärskar ett ämnesinnehåll).
Download