Produktionstekniker med miljöprofil, 87 KY

Produktionstekniker
43 KY-poäng Utbildningen bedrivs på distans
Med reservation för att kusstart beviljas av myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning
Den beskrivna utbildningen är en generalistutbildning och skall leda fram till en examen för
produktionstekniker inom näringsliv och offentlig verksamhet. Utbildningen inriktas mot
ledarskap, målstyrning, kvalitetsstyrning, metodförbättringar och kapitalrationaliseringar. Den
har även inslag som gynnar entreprenad- och företagsamhet, vilket innebär att den studerande
skall ha förvärvat kunskaper för att kunna starta eget. Den studerande skall under utbildningen
förvärva och utveckla förmågan att upprätta projektbeskrivningar, driva projekt och skriva
projektrapporter. Utbildningen tar upp socialpsykologiska perspektiv på människan och
hennes sociala värld med avsikt att ge kunskap om och skapa förståelse för individen och
gruppens socialpsykologiska villkor i samhället, med inriktning mot arbetslivet. Relationen
mellan individ/samhälle och individ/grupp betonas.
Utbildningen skall ge den studerande en allmän förståelse för kvalitetstänkande i olika former.
Olika system för kvalitetskontroll behandlas samt metoder för kvalitetssäkring och konkreta
arbetsformer i kvalitetsarbetet. Miljöfrågorna fokuserar på kretsloppstänkande samt miljökrav
på både industriell och offentlig verksamhet. Utbildningen orienterar också om regelverk med
anknytning både till den yttre miljön och till arbetsmiljön samt olika former för konkret
miljöarbete på arbetsplatsen. Utbildningen skall ge den studerande kunskap om hur
metodförbättringar för omställning av maskiner och utrustning drivs. Den studerande skall
även få kunskap om företagets och organisationens finansiella och fysiska resurser och hur
arbetet med åtgärder som leder till effektivt användande av företagets kapital drivs.
Utbildningen skall ge den studerande kunskap om planering och uppföljning av produktionen
samt hur företaget driver sitt förändrings- och rationaliseringsarbete.
Kursplan
o Introduktion, 1 KY-poäng
o Projektkunskap med presentationsteknik, 3 KY- poäng
o Kommunikation, mångfald, kundnytta med marknadsföring, 4 KY-poäng
o Arbetsliv i förändring, 2 KY-poäng
o Kvalitets- och miljökunskap, 3 KY-poäng
o Totalt produktivt underhåll, 3 KY-poäng
o Produktionstekniska grunder, 2 KY-poäng
o Ekonomistyrning och produktionsekonomi, 4 KY-poäng
o Logistik, 4 KY-poäng
o Omställningseffektivitet och kapitalrationalisering, 4 KY-poäng
o LIA1 (lärandet i arbete), 6 KY-poäng
o LIA2 (lärandet i arbete) inkl examensarbete, 7 KY-poäng
Behörighet
Urval 1: Grundläggande behörighet för högskolestudier.
Urval 2: Fri kvot vilket innebär att den sökande saknar formell behörighet och kan antas till
utbildningen om den sökande kan antas tillgodogöra sig utbildningen
Förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i svenska är önskvärt samt att datorvana är
nödvändig.
Anmälningsblankett och ytterligare information
Finns på www.eslov.se/ky
eller via kontaktperson Mikael Lennartsson 0413-626 80
e-post: [email protected]