Kvalitetsgaranti Lärgården Utbildning

advertisement
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1(2)
Dnr 08-001/299
Giltlig t.o.m. 2008-06-30
Lärgården Utbildning
Ingress
Lärgården Utbildning AB är ett företag för vuxenutbildning inom Vård och omsorg samt för Barn och
fritid. Vi bedriver även kurser i grundläggande svenska.
Lärgården ska vara en plats för lärande och personlig utveckling genom möten och dialog i
social och jämlik gemenskap
Vår humanistiska syn på människan som genomsyrar verksamhet och arbetsmiljö innebär att
individen




har olika behov, önskemål och förutsättningar
är aktiv och kreativ i sitt sökande efter kunskap
ser kunskap som ett medel att förstå
tar ansvar för sin egen utveckling och sina egna handlingar
Vi vill skapa ett inlärningsklimat där varje enskild individs resurser tillvaratas och hos varje
studerande väcka och bejaka lusten att lära och söka kunskap. Vi ser lärandet som en process
som leder till utveckling, insikt och förändring.
Vi arbetar med vuxnas lärande utifrån följande begrepp:
Individualisering
Delaktighet
Dialog
Ansvar
Flexibilitet
Vi stimulerar kursdeltagarna att aktivt söka kunskap så att de blir rustade att möta samhällets
och arbetslivets krav på ständigt nya kunskaper, förändring och självständighet.
Studerande söker kunskap genom litteratur, tidskrifter, multimedia, internet, fältstudier,
studiebesök, intervjuer på fältet mm. Läraren är handledaren som inspirerar, motiverar,
introducerar, leder, stödjer och följer den studerande i sökandet efter kunskap för att uppnå
målen för kursen.
Arbetsplatsförlagd utbildning ingår i vissa kurser. Att koppla samman teoretisk kunskap med
verkligheten i arbetslivet ser vi som en viktig del av lärandet. Vi har därför en dialog med
handledaren på APU-platsen samt erbjuder kostnadsfria handledarutbildningar för personalen.
I varje kurs görs kopplingar till arbetslivet.
1
Åtaganden
Vår utbildning ska
 genomföras på ett sådant sätt att den utgör grunden för ett livslångt lärande
 ge goda kunskaper som kan leda till arbete inom respektive yrkesområde
 genomföras på ett sådant sätt att den stimulerar till fortsatt livslångt lärande
 bedrivas i en hälsobefrämjande och trygg miljö
 ta upp miljöfrågor på ett sätt som leder till aktivt miljömedvetande
 medvetandegöra den studerande om likabehandlingsfrågornas betydelse i samhället
 möjliggöra internationella jämförelser och kontakter
 genomföras så att studerande som påbörjat utbildning avslutar denna med godkända
betyg
 genomföras så att de studerande är nöjda med sin utbildning vid skolan
 genomföras så att samtliga uppdragsgivare anser att deras krav och önskemål uppfyllts
 genomföras på ett sådant sätt att den ökar toleransen för individuella olikheter
Vi eftersträvar alltid dialog och delaktighet i studierna. Vi erbjuder omväxlande arbetsformer
och examinationer. Redovisning av vad som krävs för de olika betygsstegen (G, VG, MVG)
ges alltid så att den studerande själv kan välja vilken nivå han/hon ska satsa mot. I varje kurs
finns en genomförandeplan som pedagogen tar fram tillsammans med de studerande. Den
studerande får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete. Vårt mål är att alla studerande ska få
det stöd de behöver för att nå lägst betyget godkänt.
Rättelse och kompensation
Vi för en dialog med varje studerande som anser att vi inte levt upp till vårt åtagande, för att
komma fram till en lösning.
Klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter kan lämnas till lärare, utbildningsledare eller verksamhetschef.
Man kan också lämna synpunkter i vårt forum för synpunkter och klagomål på lärportalen
Fronter.
Synpunkter besvaras alltid av utbildningsledare eller verksamhetschef.
Vill du veta mer
Kontakta Lärgården Tel 08-88 01 90, skriftligt eller genom personligt besök på
Tullgårdsgatan 12 116 68 Stockholm.
Om du inte är nöjd med handläggningen av dina synpunkter eller klagomål kan du kontakta
chefen för Vuxenutbildning Stockholm Leif Styfberg, Utbildningsförvaltningen, Box 22049,
104 22 Stockholm. Tel: 508 33 441, E-post [email protected]
.
Giltighetstid
2008-12-31
2
Download