PowerPoint-esitys - Göteborgs universitet

advertisement
Pedagogisk praxis
En reflektiv medvetenhet om de omständigheter*
som påverkar och formar lärarens agerande i skolan
och klassrummet (Stephen Kemmis 2006)
Tradition, historia, politik, ekonomi, sociala och fysiska fakta
Följder med tanke på moraliska och etiska aspekter
*sakförhållande som har (beledsagande) betydelse i (visst) sammanhang
Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007
Petri Salo, Tammerfors universitet, Finland
[email protected]
Praxis
Praxis
Praxis
Aktionsforskning om och i pedagogisk praxis
Vems berättelse,
dvs. gestaltning av lärares (professionella) verklighet
är den mest intressanta och giltiga?
Forskarens
Lärarens
Bådas (this is my truth/story, tell me yours)
Fem principer för att kunna ta ställning till kvaliteten
i berättelser om (dokumentation av) aktionsforskning
Principen om historisk kontinuitet
Hur och varför har ett givet sätt att fungera/agera kommit till?
Principen om reflexivitet
Hur uppfattar man verklighet, kunskap och forskningssubjektet?
Principen om dialektik
Hörs allas olika röster? Är de autentiska? Kommunicerar man med varandra?
Den pragmatiska principen
Vad är utfallet? Med tanke på att åstadkomma mera fungerande verksamhetsformer, med tanke på att få aktörerna att tro på sin kapacitet och
möjligheter att agera och påverka
Principen om associationsrikedom
Väcker berättelsen mentala bilder, minnen, associationer – känslor?
Action research as narrative: five principles for validation
Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen and Leena Syrjälä
Educational Action Research, Vol. 15, No. 1, March 2007, pp. 5–19
GOD AKTIONSFORSKNING
Det gällande sättet att fungera/agera har ett
givet ursprung
En god forskare/aktör är medveten om sitt
tänkande och kunnande
Sanningen kommer till i växelverkan
Det som är fruktbart och fungerande är sant
God forskning berör och väcker känslor
PROFESSIONELL LÄRARVERKSAMHET
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards