Datum
Bilaga A
2017-04-18
ANMÄLAN TILL SOMMARSKOLA 2017
19-30 juni klockan 08.45-13.15
Anmälan är bindande och vi förväntar oss att eleven deltar alla undervisningsdagar. Anmälan lämnas till
klasslärare (åk 6) eller skolans expedition (åk 7-8) senast fredag 12 maj.
OBS! För att anmälan ska vara godkänd ska läraren fylla i vad eleven behöver trän. Se bilaga B.
Vi vill informera om att de personuppgifter som lämnades på anmälan hanteras enligt personuppgiftslagen.
Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos barn- och ungdomssektorn och för vår redovisning till
Skolverket.
Elevuppgifter
Elevens namn:
Personnummer (10 siffror):
Adress:
Postnummer:
Postort:
Skola:
Klass:
Val inför sommarskolan
Jag vill arbeta med/träna följande ämnen. Kryssa för max två ämnen
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Önskemål om specialkost på grund av intolerans, allergi, diabetes eller religiösa skäl:
Övrigt (till exempel planerad frånvaro eller annat som är bra för läraren att veta):
Underskrifter
Underskrift elev:
Underskrift vårdnadshavare:
Namnförtydligande elev:
Namnförtydligande vårdnadshavare:
Kontaktuppgifter, vårdnadshavare
Adress (om annan än ovan) dit bekräftelse på anmälan ska skickas:
Mobilnummer (där man är anträffbar under sommarskolan):
Blanketten reviderad 2016-04-15/annpej
E-postadress (för att skicka bekräftelse på deltagande)
Bilaga B
BILAGA TILL ANSÖKAN OM SOMMARSKOLA
Fylls i av ämneslärare/klasslärare i samråd med eleven.
Elevuppgifter
Elevens namn:
Skola:
Eleven brukar använda följande hjälpmedel:
Ämne 1
Ange konkret vilka färdigheter och förmågor som eleven behöver förbättra/träna på:
Lärarens namn
Ämne 2
Lärarens underskrift
(Om du läser ett ämne har du undervisning växelvis för- och eftermiddag.)
Ange konkret vilka färdigheter och förmågor som eleven behöver förbättra/träna på:
Lärarens namn
Blanketten reviderad 2016-04-15/annpej
Lärarens underskrift