Inflyttning och utflyttningsanmälan

advertisement
Datum
Inflyttningsanmälan/Utflyttningsanmälan
Blanketten skickas till nuvarande skolas expedition som skickar kopia till den nya skolan.
Elevens namn
Personnummer
Nuvarande adress
Postnummer/Ort
Telefonnummer
Ny adress
Nytt postnummer/ny ort
Nytt telefonnummer
Nuvarande skola
Kommun
Klass och lärare
Ny skola
Ny kommun
Ny klass och lärare
Språkval (år 6-9)
Elevens val
Modersmål/om annat än svenska
Franska
Tyska
Spanska
Sv/eng.
Tidpunkt för start på ny skola
Önskar börja, datum
Önskar fritidshemsplats
Ja
Nej
Underskrift av samtliga vårdnadshavare
Underskrift av vårdnadshavare
Underskrift av vårdnadshavare
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Adress
Adress
Telefon, dagtid
Telefon, dagtid
E-post
E-post
Medgivande att överlämna information vid byte av skola
Jag säger ja/ nej till att information om mitt barns skolgång överförs till den nya skolan
Ja
Nej
Underskrift av vårdnadshavare
Underskrift av vårdnadshavare
Egna anteckningar
Fastställt av
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK
Dokumentansvarig
Administrativ chef Emad Soukiyh
Systemförvaltare Ann-Christin Linde
Utgåvedatum
Tillhör dokument
2013-09-27
Flyttning av elev
1 (1)
Download