Dokument för dispens engelska avseende Falu kommun

advertisement
1 (2)
Datum
2014-05-06
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51 Falun
Dispens från kravet på godkänt betyg i engelska
En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller
övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i
undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande
utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.
(Skollagen 16 kap 32 §)
Enligt förarbetena till skollagen är bestämmelsen avsedd att tillämpas restriktivt.
Där framgår även att ”speciella personliga förhållanden” till exempel kan vara att den sökande relativt
nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i undervisningen i någon större
utsträckning.
Undantaget skall inte tillämpas för elever som haft möjlighet att läsa engelska under större delen av sin
grundskoletid men som av olika anledningar inte har nått målen.
Elevuppgifter
Vårdnadshavare
Namn
1. Namn
Personnummer
Telefon
2. Namn
Skola/klass
Anlände till Sverige år / från
Började i årskurs
Sökt program
Sökt skola/Kommun
Bifogade skrivelser:
Mottagande skola har genomfört intervju med eleven:
Kontaktperson/er på gymnasieskolan:
Adress
Postadress
Telefon
Webbadress
E-post
2
Avlämnande skola skall göra bedömningen att eleven har möjligheter att klara den tilltänkta
utbildningen genom att ge följande information:
1. Beskriv de speciella personliga förhållanden som ligger till grund för ansökan
2. Vilken kunskapsnivå i ämnet engelska befinner eleven sig på?
Försök ange nivån för årskurs i grundskolan.
3. Kort beskrivning av elevens studiemotivation
4. Kort beskrivning av elevens intresse för programmet
___________________________________________________________________________
syv/kurator/spec/rektor/annan
Ange kontaktuppgifter, e-post och telefon
Sökandes motivering. Intresse för programmet, studiemotivation mm:
Jag har tagit del av ovanstående och är medveten om att uppgifterna kommer att överlämnas
till elevantagningen och mottagande skola:
__________________
Datum
_______________________________
________________________________
Underskrift sökande
Underskrift vårdnadshavare
Download