Avtal för deltid 25 timmar i veckan under skoldagar

advertisement
Förslag på avtal för deltid 25 timmar i veckan under skoldagar
Detta avtal har tecknats mellan förskolan/familjedaghemmet och vårdnadshavare, då
vårdnadshavaren valt att ha barnomsorg 25 timmar per vecka under skoldagar vid
föräldraledighet för vård av annat barn. Regler och avgift framgår av Täby kommuns regler
för förskola och pedagogisk omsorg samt taxor och avgifter. Läsårsdata finns på www.taby.se
Avtalet är bindande under ett år från startdatum. Vårdnadshavaren har rätt att bryta avtalet
under avtalsåret om föräldraledigheten upphör. Vid avtalstidens slut återgår barnet till 15
timmar per vecka om inget annat avtalats.
Avtal har träffats mellan följande parter
Förskolans/familjedaghemmets namn
Vårdnadshavare för
Barnets personnummer
Period
Fr.o.m.
T.o.m.
Täby den
Täby den
-----------------------------------År
mån
dag
-----------------------------------År
mån
dag
Underskrift vårdnadshavare
Underskrift förskola/familjedaghem
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande
Version 2010-12-17
Download