Avtal om hemlånedator

advertisement
2013-08-13
Avtal om hemlånedator
Användande av modern teknik är en alltmer integrerad del av samhällsutvecklingen och i det pedagogiska
arbetet. Lärandet sker såväl i som utanför skolan vilket förutsätter att elever har tillgång till modern teknik under
skoldagen och även alltmer på fritiden.
Elever inom Västerås stad skolverksamheter får möjlighet att låna en dator under tiden de går på någon av de
kommunala skolorna. Datorn ska användas i skolarbetet som ett verktyg när det gäller att söka kunskap,
kommunicera, skapa och lära.
Hemlånedatorn får eleven använda personligen över tid för sina studier under skoltid och även på fritiden.
Utgångspunkten är att en hemlånedator tas hem efter schemalagda skoldagens slut.
Elever inom Västerås stad skolverksamheter får också tillgång till stadens nätverk, IT-system och Internet.
Elever som får tillgång till en hemlånedator, ska få information om vilka regler som gäller och underteckna detta
avtal tillsammans med vårdnadshavare.
Detta avtal är upprättat i två exemplar. Avtalet undertecknas av eleven, elevens vårdnadshavare och
representant från skolan.
Parter
Skola:………………………………..
i Västerås
Vårdnadshavare
för:……………………………………………………………
(elevens namn)
……………………………………………………………………
(personnummer)
Dator
Datorns fabrikat, modell
Stöldmärkningsid/datornamn
(Anges av skolan vid utlämnande av dator)
Serienummer
(Anges av skolan vid utlämnande av dator)
Tillbehör
AC-Adapter strömkabel
Med dator avses även annan teknisk utrustning med motsvarande funktioner, som t.ex. surfplatta
eller smart telefon.
Dator återlämnades datum:_______________
Skolans kvittens: ______________________________________________
2013-08-13
ÄGARSKAP
Datorn är skolans egendom.
Elever som får tillgång till en hemlånedator genom skolan, lånar den av skolan.
Om eleven byter skola eller avbryter sin skolgång ska hemlånedatorn lämnas tillbaka till skolan.
ANSVAR
Eleven som får tillgång till en dator ansvarar för att hantera datorn varsamt, hålla den under uppsikt och
förvara på ett säkert sätt så att stöld och skador kan undvikas.
När datorn inte används under skoltid ska den förvaras i låst skåp eller utrymme eller hållas under
uppsikt.
När datorn inte används under skoltid ska den förvaras i låst skåp eller utrymme.
AKTSAMHETSKRAV
Om datorn lämnas utan uppsikt skall den förvaras i låst utrymme och ej synlig från annat utrymme
eller utifrån.
Vid förflyttning inomhus skall datorn alltid fällas ihop.
Vid förflyttning utomhus skall datorn förvaras i väska eller liknande som skydd för nederbörd och
stötar.
Datorn får ej förvaras eller användas i närhet av mat och dryck.
ANVÄNDNING
Elev som har en hemlånedator får använda den för privat bruk.
Eleven ansvarar för att vara inloggad med sin tilldelade användaridentitet när datorn används och
att använda den epostadress som tilldelats av skolan. Det är inte tillåtet att använda någon annans
användarbehörighet eller att låna ut den egna behörigheten. Lösenordet ska omfatta minst åtta
tecken (för surfplattor gäller fyra tecken) och vara svårt att gissa sig till för andra personer.
Eleven får inte ändra eller inaktivera datorns grundinstallation, säkerhetsfunktioner eller själv
installera trådlösa accesspunkter eller annan kommunikationsutrustning i stadens IT-miljö.
Eleven får inte sprida de programvaror som skolan tillhandahåller.
Om eleven installerar egna datorprogram är eleven skyldig att själv skaffa giltiga licenser för dessa
program.
Det är inte tillåtet att använda datorn eller skolans nätverk för att skicka meddelanden eller sprida
uppgifter eller påståenden om enskilda personer som kan uppfattas som kränkande.
Det är inte tillåtet att besöka webbplatser med olagligt innehåll. Det är inte heller tillåtet att besöka
sidor som innehåller eller uppmuntrar till våld, rasism och pornografi, eller annat innehåll som kan
uppfattas som kränkande eller diskriminerande – om det inte sker i direkt samband med
undervisning och sker under lärares ledning.
Det är inte tillåtet att i eller via datorn och nätverk ladda ner, sprida eller lagra upphovsrättsskyddat
material (som exempelvis musik, film och konst), utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Det är
inte heller tillåtet att använda stadens kommunikationskanaler för kommersiella och politiska syften
eller för syften som strider mot gällande lagstiftning.
Det är inte tillåtet att medvetet sprida virus, spam, kedjebrev och skadlig programvara eller
inaktivera datorns säkerhetsfunktioner.
2013-08-13
SKOLLEDNINGENS KONTROLL
Om en elev inte följer reglerna i detta avtal har skolan rätt att ta tillbaka den utlånade datorn
eller stänga av eleven från vissa IT-system.
All användning av datorer i skolans nätverk kan i efterhand följas upp på individnivå.
Beslut om att kontrollera loggad information fattas av rektorn på skolan i samråd med
stadens informationssäkerhetsansvariga.
Om eleven avsiktligt eller genom vårslöshet förstör, skadar eller avyttrar datorn, beslutar
rektor om utredning för att fastställa om eventuellt skadestånd ska ställas mot elev enligt
gällande rutin.
…………………………………………………
Ort och datum
…………………………………………………
Ort och datum
…………………………………………………
Ort och datum
…………………………………………………
Underskrift, skolans företrädare
…………………………………………………
Underskrift elev
…………………………………………………
Underskrift vårdnadshavare
…………………………………………………
Namnförtydligande
…………………………………………………
Namnförtydligande
…………………………………………………
Namnförtydligande
Download