Grading criteria Prel. betygskriterier FTEA 12-3

advertisement
BETYGSKRITERIER (PRELIMINÄRA) FÖR FTEA 12:3 1900TALETS FILOSOFI
LÄRANDEMÅL
VID DELKURSENS SLUT SKA DU
 FÖRSTÅ HUVUDDRAGEN I OCH BAKGRUNDEN TILL FILOSOFINS UTVECKLING UNDER 1900TALET
 KÄNNA TILL DE DOMINERANDE TEORIBILDNINGARNA UNDER 1900-TALET
 KÄNNA TILL DE FÖR 1900-TALET TYPISKA FILOSOFISKA PROBLEMSTÄLLNINGARNA OCH HUR
DE BEHANDLATS INOM OLIKA TEORIER
 FÖRSTÅ HUR 1900-TALETS CENTRALA FILOSOFISKA METODER ÄR INBÖRDES RELATERADE
HISTORISKT OCH INNEHÅLLSLIGT
FÄRDIGHETSMÅL
VID DELKURSENS SLUT SKA DU
 KUNNA RÄKNA UPP NÅGRA SKILLNADER MELLAN ANALYTISK OCH KONTINENTAL FILOSOFI
 KUNNA BESKRIVA KÄNDA TEORIBILDNINGAR I 1900-TALETS FILOSOFI
 KUNNA REDOGÖRA FÖR CENTRALA PROBLEMSTÄLLNINGAR I 1900-TALET FILOSOFI OCH GE
EXEMPEL PÅ HUR VARJE PROBLEM BEHANDLATS
 KUNNA IDENTIFIERA DE TONGIVANDE FILOSOFISKA METODERNA UNDER 1900-TALET OCH
DET SOM UTMÄRKER DEM
 KUNNA LÄSA OCH ANALYSERA ORGINALTEXTER I FILOSOFI, OCH IDENTIFIERA TEXTENS
PROBLEMSTÄLLNING OCH SLUTSATS SAMT ÖVERSIKTLIGT DESS ARGUMENTATION
 KUNNA SKRIFTLIGT KORTFATTAT REDOGÖRA FÖR SAMT MUNTLIGT DISKUTERA DE TEORIER
SOM DELKURSEN BEHANDLAR
Download