FP1300, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 högskolepoäng

advertisement
Humanistiska fakultetsnämnden
FP1300, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 högskolepoäng
Practical Philosophy: In-Depth Course, 30 higher education credits
Grundnivå
1. Fastställande
Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och
med höstterminen 2007.
Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi
2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs.
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100
eller PF1000) och Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000) eller
motsvarande.
4. Innehåll
Kursen består av följande 3 delkurser:
(1) Fördjupad kurs i samtida praktisk filosofi, 9 hp (In-Depth Course in Modern Practical Philosophy)
Ett centralt samtida praktiskt filosofiskt verk studeras närmare. Förutom att fördjupa kunskaperna om
innehållet i detta verk ska studenten utveckla sin förmåga identifiera, analysera och värdera filosofiska
problem, teser och argument, både i deras filosofihistoriska sammanhang och i relation till aktuella
teorier.
(2) Fördjupad kurs i klassisk praktisk filosofi, 6 hp (In-Depth Course in Classical Practical Philosophy)
Något för praktisk filosofi centralt klassiskt verk studeras närmare. Förutom att fördjupa kunskaperna
om innehållet i detta verk ska studenten utveckla sin förmåga identifiera, analysera och värdera
filosofiska problem, teser och argument, både i deras filosofihistoriska sammanhang och i relation till
aktuella teorier.
(3) Uppsats, 15 hp (Essay)
Den studerande författar en kortare självständig uppsats över ett filosofiskt problem inom något av
den praktiska filosofins områden. Uppsatsarbetet planeras tillsammans med handledare och
seminariet, där samtliga studenter är med och diskuterar uppsatsens form och innehåll. Avslutningsvis
ventileras uppsatsen vid ett seminarium där studenten försvarar sin egen uppsats och opponerar på en
2 (3)
annan. Under momentets gång diskuteras metoder och principer för planering, genomförande och
presentation av god forskning.
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Obligatorisk
närvaro kan gälla för vissa kursmoment. Om så är fallet anges detta i det specificerade
schema som de studerande erhåller innan kursstart.
5. Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. självständigt formulera en i jämförelse med tidigare studier mer komplicerad
problemställning utifrån klassisk eller modern praktisk filosofi, samt på basis av
vetenskaplig argumentation och metodik utreda denna i en uppsats,
2. självständigt genomföra informationssökning i bibliotek, databaser och andra
arkiv i syfte att formulera och tydligt avgränsa en betydelsefull praktisk filosofisk
frågeställning,
3. behärska grundläggande formalia relevant för vetenskapliga uppsatser inom det
humanistiska området,
4. påvisa god förmåga att kunna planera informationssökning, problemformulering
och uppsatsskrivande under begränsad tid,
5. förbereda och genomföra muntlig opposition av annans vetenskapliga uppsats
och försvar av egen uppsats, delvis baserat på tidigare tillägnade kunskaper i
vetenskapsfilosofiska frågeställningar,
6. visa fördjupad och god förtrogenhet med problemställningarna i och kritiken av
något betydelsefullt klassiska praktiskt filosofiska verk, samt dess historiska
inflytande på den moderna filosofin,
7. visa fördjupad och god förtrogenhet med problemställningarna i och kritiken av
något betydelsefullt samtida praktiskt filosofiskt verk.
6. Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
7. Former för bedömning
Kursen examineras individuellt i varje delkurs skriftlig form. Vissa moment
examineras även i muntlig form. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha
underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan
begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är
begränsade till fem stycken.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd
(VG). Annan betygsskala förutsätter beviljad dispens.
9. Kursvärdering
Studierektor ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former ligger till
grund för kursens utformning.
3 (3)
10. Övrigt
Kursen får ej tillgodoräknas/ingå i examen tillsammans med kursen PF5000.
Download