Magisteruppsats i filosofi - Institutionen för idé

advertisement
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 00
Kursplan
Magisteruppsats i filosofi
Magister thesis in philosophy
Högskolepoäng: 15
Kurskod: 1FL087
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Filosofi
Nivå: Avancerad nivå
Fördjupning i förhållande till examensfordringar: Masterexamensnivå
Utbildningsområde: Humanistiskt
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Ev. programtillhörighet: Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller
masterexamen.
Fastställande
Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har
fastställts 2011-06-30 att gälla från hösten 2011.
Innehåll
Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i filosofi om 15 hp.
Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och handledare. Kursen utgör ett examensarbete
för en ett-årig Magisterexamen i filosofi men kan också ingå i en två-årig masterexamen.
Kursen består av ett moment:
Moment 1: Uppsats (15 hp)
Studenten ska skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett filosofiskt problem och försvara
den på ett seminarium. Vidare ska hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser behandlas och vara
opponent vid ett uppsatsseminarium.
Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs
Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument
inom filosofin
- Ha kännedom om olika filosofiska metoder
- Ha visat fördjupad metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen
- Ha visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin
- Ha överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin
Sid 1 (3)
Sid 2 (3)
Färdighet och förmåga:
- Ha förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt
relevant och väl avgränsad
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av
tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den
frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna
normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk
undersökning
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning på
såväl engelska som svenska
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten.
- Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.
Förkunskapskrav
Filosofi C, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om
kursen ges på svenska). Förkunskaper om 30 hp kurser i filosofi på avancerad nivå rekommenderas.
Undervisningens uppläggning
Undervisningen består av handledning och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid
uppsatsseminarierna. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska
fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för
omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i
sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl
godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den
studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad,
vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk
uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl
underbyggda av tydlig argumentation.
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Sid 3 (3)
Kurslitteratur 2012-06-26
Hansson, Sven Ove. Verktygslära för filosofer Tredje upplagan, Stockholm: Thales, 2010.
Pryor, James. ”Philosophical Terms and Methods”,
http://www.jimpryor.net/teaching/vocab/index.html
Pryor, James. ”How To Read a Philosophy Paper”,
http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html
Pryor, James. ”Guidelines on Writing a Philosophy Paper”,
http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html
Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards