Pro gradu -avhandlingar i Filosofi Asgeirsson, Floki, Hacker`s

advertisement
Pro gradu -avhandlingar i Filosofi
Asgeirsson, Floki, Hacker’s criticism of Diamond’s interpretation of the Tractatus 2008
Backström, Joel, I eget namn, i andras åsyn: En kritisk framställning av huvuddragen i
Hannah Arendts filosofisyn och handlingsfilosofi (1998)
Barlow, Nicholas, Compassionate Understanding and Respect for Life in the Abortion
Debate (1999)
Berg, Antonia, Kön och kropplighet i Maurice Merleau-Pontys fenomenologi (2007)
Bergman, Mats, Utveckling och rationalitet − på väg mot C.S. Peirces filosofiska antropologi
(1996)
Blomqvist, Katarina, Uniminää etsimässä (1993)
Boguslawski, Michael von, Oiva Ketonen - forskning i matematikens urvalar (2006)
Bruncrona, Marcus, Representation och sensation; en kritisk studie av själslivets filosofi
(1994)
Bruun, Henrik, Humanekologi, ett försök till systematisering (1994)
Carlsson, Thomas, Gadamers hermeneutik och naturvetenskaplig experimentering (2011)
Cederlöf, Jonas, Modern krigföring och krig: en handlings- och medvetandefilosofisk
betraktelse (2011)
Giljam, Marina, Martin Buber’s dialogfilosofi (1998)
Granö, Viktor, Teleologi och begreppsrealism i läran om det naturliga urvalet (2012)
Hämäläinen, Nora, Norm, dygd och värde − för en värdecentrerad moral (2003)
Janasik, Nina, Narrativitet och etik i Alasdair MacIntyres, Charles Taylors och Martha
Nussbaums centrala produktion (2000)
Kampara, Théodore, La morale de Kant (1999)
Karlsson, Thomas, Kan eutanasi etiskt rättfärdigas? En kritisk studie av motståndarsidans
argument (2002)
Klemetz, Maria, Människa eller tävlingsidrottare - varande som utmaning för idrott (2009)
Leppänen, Joonas, Civil Olydnad – Thoreau, Rawls och Habermas (2008)
Liesjärvi, Sini, Det komiska och dess funktioner (2001)
Lillqvist, Jonas, Passionerna och det praktiska förnuftet. En studie i Humes kritik av den
moraliska rationalismen och dess filosofihistoriska bakgrund (2003)
Lindfors, Jaakko, Sosiaaliliberalistinen jako-oikeudenmukaisuus. Minkä tasa-arvo? (2012)
Lindfors, Julia, Kitsch. Från det moderna till det postmoderna (2005)
Lindquist, Anders, Sraff och moral. En undersökning av möjligheten att berättliga straff
(2000)
Lundberg, Malin, Utvecklingsbegreppet - en historisk, filosofisk dekonstuktion (2011)
Lupander, Rolf Johan *Christian, Diskursiva mönster i den samhälleliga reproduktionen. Ett
försök till översikt (2000)
Lönnqvist, Jan-Erik, Evolutionär förklaring av altruism (2002)
Lönnroth, Birgitta, Övermänniskan och Varat (2000)
Martin, Patrick, Att (be)möta en text. Gadamer och den senare Foucault i jämförelse (2013)
Masso, Iivi, Hannah Arendt om totalitarismen (1997)
Micheletti, Paolo, Il Rapporto Tra Essere ed esseri alla luce del Principio di Creazione
(2008)
Möller, Roland, Tanke-experimentens roll i den vetenskapliga metoden (2005)
Nordlund, Catharina, Ett feministiskt perspektiv på konstruktionen av identiteten: Judith
Butler on könsidentitet och sexuell identitet (1997)
Nordström, Piamaria, Blandade känslor − en filosofisk analys av emotionell ambivalens
(1996)
Nouro, Mikael, Jag-du-relationen i tid och otid. En genetisk-analytisk studie av Martin
Bubers dialogfilosofi (2004)
Nyström, Jan, Den svåra verkligheten. I samfundets strupgrepp? (2007)
Rossing, Michael, Kön, förnuft och kunskap (2012)
Sjöblom, Monica, En filosofisk undersökning av kronisk idiopatisk smärta (1996)
Slotte, Sebastian, Antik skepticism − dess grunddrag, sanningskritik och relevans för några
frågeställningar inom modern epistemologi (1995)
Still, Magnus, Michel Foucaults arkeologi som historisk diskursanalys (2002)
Strang, Johan, Gunnar Myrdal och den vetenskapliga världsuppfattningen - om den nordiska
välfärdsmodellens filosofi (2002)
Tammi, Tuulikki, Möte över bomben – Jag och den Andre i ett terrordåd (2007)
Toivakainen, Niklas, Filosofi, språk och själsliv – synpunkter på debatten mellan Daniel
Dennett och P.M.S. Hacker (2008)
Tuomisto, Heikki, Albert Schweitzerin näkemyksiä filosofiasta ja etiikasta (2007)
Wadenström, Ralf, Postmodernism: från en apollonisk till en dionysisk tid (1993)
Valkama, Magnus, Kvantmekanikens paradoxer och medvetandets filosofi. Michael
Lockwoods försök att tolka den moderna fysiken (2002)
Westerlund, Fredrik, Heideggers existentiella imperativ. En analys av den existentiella och
ontologiska innebörden av Heideggers egentlighetsbegripp i Varat och tiden (2002)
Wickman, Robin, Makt och Diskurs – Diskursiv Makt (2002)
Wikström, Kim, Utbildning som invigning i samhället – några moralfilosofiska
problemställningarhe strong and weak division in distributed cognition theory: A
comparison (2008)
Österberg, Matias, Ekonomi utan etik (2013)
Download