Vad är säkerhet

advertisement
Juni 2005
FORSKNINGSPROJEKT
FINANSIERAT AV KBM
Vad är säkerhet?
Projektorganisation
Projekttid
Januari 2003 – December 2006
Bakgrund/Utgångspunkt/Problemställning
Säkerhet är en ledstjärna i all olycks- och skadeförebyggande
verksamhet. Men vad menas egentligen med säkerhet? Begreppet är i viktiga avseenden oklart, och delvis som en följd
av detta har olika tolkningar utvecklats inom olika samhällssektorer. Begreppet säkerhet uppfattas ofta på olika sätt inom
den samhällsverksamhet som syftar till krisberedskap och
inom övrig säkerhetsrelaterad verksamhet. Dessutom finns
stora skillnader i begreppsbildningen t ex mellan olika tekniska
områden där säkerhet för människa, egendom och miljö analyseras och eftersträvas. Skillnader i själva säkerhetsbegreppet är en väsentlig del av de skillnader som finns mellan olika
“säkerhetskulturer”, och får därmed direkta konsekvenser för
praktiskt handlande.
Syfte
Projektet syftar till att utveckla ett generellt tillämpbart säkerhetsbegrepp som lämpar sig för jämförelse såväl inom en enskild verksamhet som mellan olika samhällssektorer.
Förväntat bidrag till kunskapsutvecklingen
för samhällets säkerhet och beredskap
Ett förbättrat, mer användbart säkerhetsbegrepp hjälper till
att klargöra målet för säkerhets- och beredskapsarbete och
underlättar beslutsfattande, särskilt med avseende på avvägningar och prioriteringar mellan olika typer av insatser.
Projektledare: Sven Ove Hansson, Professor. FD och docent i
teoretisk filosofi. FD och docent i
praktisk filosofi. Professor i teknikens filosofi.
Projektmedarbetare: Niklas Möller, doktorand. Niklas är civilingenjör inom teknisk fysik och fil
kand i praktiskt filosofi. Doktorand inom riskfilosofi.
Båda vid Institutionen för filosofi
och teknikhistoria KTH, Stockholm.
Kontakta Krisberedskapsmyndigheten
Tel: 08-593 710 00 (vx)
Fax: 08-593 710 01
[email protected]
www.krisberedskapsmyndigheten.se
Box 599
101 31 Stockholm
Kontaktperson:
Ingela Albinsson
Tel: 08-593 713 10
[email protected]
Download