PICO - PHILOSOPHY OF INFORMATION AND COMPUTING

advertisement
PICO - PHILOSOPHY OF INFORMATION AND COMPUTING
(Informations- och beräkningsvetenskapernas filosofi/vetenskapsteori)
Se: http://www.idt.mdh.se/ECAP-2005/
Syftet med detta forskningsprojekt är att bereda grunden för utvecklingen av en ny gren
av vetenskapsteori (vetenskapsfilosofi) som är på gång på flera håll i världen, men som
fortfarande är så ung att den ger oss möjlighet att påverka dess framtida utbyggnad.
Det handlar om kunskapsutveckling inom informations- och systemvetenskapernas
studier/filosofi [Philosophy of Computing and Information] (PI) vilket är ett brett område
med datavetenskap, programvaruteknik och informationssystem i fokus. Utvecklingen av
denna nya gren av vetenskapsteori har relevans för både forskning och undervisning inom
de nämnda ämnena, vilka i sig är under livlig och omfattande utveckling. Den kan leda
till fruktbara kopplingar och växelverkan mellan filosofiska och praktiska/tekniska sätt att
identifiera, formulera och lösa problem.
Det som markant skiljer data- och systemvetenskapernas filosofi från de klassiska
vetenskapernas filosofi är att den är tvärvetenskaplig och att den även inbegriper teknik
och inom vissa delar (exempelvis AI, kognition) har starka relationer till etik, estetik och
konst. Data- och systemvetenskapernas filosofi förenar inom en gemensam kontext
fenomen och metoder som annars anses helt skilda.
Projektets mål är att etablera ett nytt forskningsområde inom PI i Sverige. Det bygger på
en vetenskapsteoretisk tradition och relaterar data- och systemvetenskapernas
problemställningar till de klassiska vetenskapernas, för att utvidga perspektivet och
undersöka värderingar, etiska grunder, möjligheter och randvillkor för disciplinen, samt
kritiskt granska dess metodologiska fundament.
Projektet är således mångvetenskapligt och gränsöverskridande, och projektdeltagarna
genom åren har representerat datavetenskap, AI, datalingvistik, filosofi, etik, och klassisk
naturvetenskap. Genom forskarnätverk skapas förutsättningar att belysa ämnets
fundamentala frågeställningar i dess helhetsperspektiv, med hjälp av vetenskaplig,
filosofisk och teknisk analys. Vi verkar inom ramen av PI-nätverket.
Viktigaste resultat hittills är en bok som representerar ”state of the art” inom området,
plus ett antal andra publikationer och kurser. Senast utvecklar vi ett globalt PI – kurs.
Download