ålder, 15 högskolepoäng - Psykologiska institutionen

advertisement
 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2271, Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi — psykisk
hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder, 15 högskolepoäng
Contemporary antenatal and child health care psychology – parents’ and children’s
mental health during pregnancy, infancy and toddler periods (15 higher education
credits)
Avancerad nivå (advanced level)
1. Fastställande
Kursplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-19 att
gälla från och med höstterminen 2007.
Utbildningsområde: MED (med psyk), Psykologiska Institutionen
2. Inplacering
Kursen utgör uppdragsutbildning och är riktad till psykologer inom mödra- och barnhälsovården, i första hand inom Västra Götalandsregionen. Utbildningen är godkänd av
Sveriges Psykologförbund och räknas som två specialistkurser.
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Endast antagna till uppdragsutbildningen
i samtida MHV/BHV-psykologi 15 högskolepoäng, vid Göteborgs Universitet, har tillträde till kursen.
4. Innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om faktorer som befrämjar psykisk hälsar resp. ökar
risken för psykisk ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder. Kursen utgår från ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv. Kursens innehåll har nära anknytning till studenternas praktiska kliniska arbete.
Kursen löper över två terminer och omfattar fyra moment:
1. Introduktion och ramkurs (2 högskolepoäng)
Under momentet ges en introduktion till kursen. Vidare belyses och diskuteras
organisatoriska aspekter på MHV/BHV-psykologens arbete.
2. Graviditet, förlossning samt barnets första fem månader (4 högskolepoäng)
Under momentet beskrivs och diskuteras olika aspekter av graviditeten, betydelsen av föräldrarnas hälsa och parrelationens betydelse för barnets allmänna utveckling samt hur barnets mognande hjärna påverkas av miljöfaktorer under gra1
viditet, förlossning och de första levnadsåren. Momentet tar också upp vikten av
tidig identifikation av psykisk ohälsa och av allvarligt bristande omvårdnadsförmåga hos föräldern samt metoder för prevention och intervention.
3. Spädbarnsåren, 6-17 månade (5 högskolepoäng)
Under momentet behandlas betydelsen av förälderns omvårdnads- och mentaliseringsförmåga för barnets utveckling under spädbarnsåren samt faktorer hos barnet
som påverkar dess psykiska utveckling. Vidare behandlas ny forskning beträffande kognitiv utveckling under de första åren och dess betydelse för intersubjektivitet och känslomässig utveckling. Vidare beskrivs och diskuteras när utvecklingen
kommit på avvägar utifrån utvecklingspsykopatologisk teori. I momentet tas även
metoder för bedömning av normal resp. avvikande psykisk utveckling upp samt
metoder för prevention och intervention. Momentet tar också upp vikten av att
identifiera faktorer i familjen (psykisk sjukdom, missbruk, våld) som kan medföra omvårdnadsbeteenden som utgör allvarligt förhöjd risk att barnet utvecklar en
desorganiserad anknytning och psykisk ohälsa.
4. Koltåldern, 18-36 månader (4 högskolepoäng)
Under momentet behandlas faktorer hos barnet och dess närmaste omgivning som
påverkar psykisk hälsa resp. ohälsa under det andra och tredje levnadsåret ur såväl ett patologiskt som salutogent perspektiv. Metoder för bedömning av barnets
psykiska hälsa och samspelssvårigheter barn-förälder beskrivs och diskuteras.
Modeller för samspelsbehandling och föräldraträning introduceras. Slutligen belyses ”den nya” familjen ur såväl kulturella som familjebildningsaspekter. Under
momentet diskuteras också olika aspekter rörande den lagstadgade anmälningsplikten vid omsorgssvikt.
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier (lärarledda och lärarlösa). Den
schemalagda undervisningen uppgår till 8 timmar varannan vecka. Utöver den schemalagda undervisningstiden krävs tid för inläsning av kurslitteratur, skrivande av seminarierapporter samt besvarande av hemtentamina. Utbildningen kräver totalt en arbetsinsats om cirka 10 tim/vecka under terminstid. Obligatorisk närvaro gäller för såväl föreläsningar som seminarier. Frånvaro tas igen enligt överenskommelse med kursledare.
5. Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• ingående förstå, förklara och redogöra för faktorer under graviditet, förlossning,
spädbarnstid och koltålder som påverkar barns utveckling i riktning mot psykisk
hälsa resp. ohälsa ur ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv
• ingående förstå, förklara och redogöra för faktorer som påverkar blivande och
nyblivna föräldrarnas psykisk hälsa resp. ohälsa ur ett transaktionellt perspektiv
• ingående beskriva olika undersökningsmetoder för bedömning av barns och föräldrars psykiska hälsa samt kvalitén på samspelet föräldrar – barn
• ingående redogöra för olika preventions- och interventionsmetoder som kan användas för att förebygga resp. behandla psykisk ohälsa hos barn i åldern 0-3 år
• ingående redogöra för olika metoder som kan användas för att förebygga allvarlig psykisk ohälsa hos blivande och nyblivna föräldrar
• reflektera över och diskutera psykologens roll inom mödra- och barnhälsovården
samt vilken betydelse organisatorisk tillhörighet och inplacering har för yrkesutövningen
• reflektera över hur samhälls- och familjeförhållanden påverkar barns och föräldrars livsbetingelser och får betydelse för arbetet som MHV/BHV-psykolog
2
6. Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
7. Former för bedömning
Examinationen sker genom individuell skriftlig hemtentamen i anslutning till respektive
moments avslutning. Efter inlämning diskuteras hemuppgifterna (1) i seminariegrupp
(lärarlös) och (2) i storgrupp (lärarledd). Student äger rätt till byte av examinator efter att
ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan
begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygsskalan utgörs av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
9. Kursvärdering
Kursledare ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en kursutvärdering i
samband med kursens avslutande. Kursvärderingen behandlas i Ledningsgruppen.
10. Övrigt
Om kursen ändras till innehåll och litteratur får prov göras enligt den tidigare kursplanen inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får
göras enligt äldre kursplan. Kurs som helt upphört får tenteras inom två år efter det att
kursen senast givits. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.
Obligatorisk närvaro gäller för såväl föreläsningar som seminarier. Frånvaro tas igen
enligt överenskommelse med kursledare.
3
Litteratur – PC2271, Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi — psykisk
hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder
Litteraturlistan har fastställts av institutionsstyrelsen 2007-06-04
Block 1,
Brodén, Margareta (2004). Graviditetens möjligheter. Stockholm:
Natur och Kultur.(ss. 27-328)
301 s
O´Connor, T.G., Heron, J., & Glover,V., (2002). Antenatal anxiety predicts child behavioral/emotional problems independently of postnatal depression. Journal of
American Academy of Child and Adolescence Psychiatry,
41, 1470-1477.
7s
O,Connor, T.G., Heron J., Beveridge, M., & Glover, V. (2002) Maternal antenatal anxiety
and children´s bevioral/emotional problems at 4 years. British Journal of Psychiatry, 180, 502-509.
7..s
Raphael-Leff, Joan (red.). (2003). Parent-infant psychodynamics, wild things, mirrors
and ghosts. London: Whurr publishers, ss. 25-69.
44 s
Trevarthen, Colwyn. Conversations with a two-month old, ss. 25-34.
Tronick, Edward, Z. Emotions and emotional communications in infants,
ss. 35-50.
Raphael-Leff, Joan. Where the wild things are, ss. 54-69.
Stuart, Scott & Robertson, Michael (2003). Interpersonal psychotherapy – a clinician´s
guide. London: Arnold. (ss. 3-255)
252 s
Sundström, Kasja (2005). Att föda barn i 20:e århundradet. I Berit Sjögren (red.).
Psykosocial obstetrik. Kropp och själ och barnafödande. Lund: Studentlitteratur. (ss.15-30)
15 s*
Block 2
Broberg, Anders, Granqvist, Pehr, Ivarsson, Tord & Risholm Mothander, Pia (2006).
Anknytningsteori — Betydelsen av nära känslomässiga relationer.
Stockholm: Natur och Kultur. (delar termin 1)
ca 100 s
Broberg, Anders, Granqvist, Pehr, Ivarsson, Tord & Risholm Mothander, Pia (under
tryckning). Anknytning i praktiken —vardagliga, metodologiska och kliniska
tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och Kultur. (delar termin 1)
ca 100 s
Kognitiv utveckling 0-3 (Tomas Tjus föreläsning)
ca 100 s
Totalt ca 1 000 s
Artiklar/kapitel med * kommer att tillhandahållas av kursledningen/föreläsaren
4
Download