Gemensam utbildning för personal inom psykiatri och socialtjänst

advertisement
Gemensam utbildning för personal inom psykiatri och socialtjänst
Projekt Västkompetens omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille
och Öckerö samt Sahlgrenska Universitetssjukhus Vuxenpsykiatri och Barn- och
Ungdomspsykiatri. I dess styrgrupp finns representation från huvudmännen samt från
brukare-/närståendenätverket NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg).
Projektets insatser syftar till att förstärka kompetensen bland baspersonal som i sitt
arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning samt förbättra förutsättningarna för samarbete mellan personal
från båda huvudmännen.
Projektet finansieras under år 2009-2010 med projektmedel från Socialstyrelsen.
Under perioden kommer drygt 800 personer att ha deltagit i någon av de nio olika
kurser som erbjuds inom ramen för Projekt Västkompetens:









Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, allmän inriktning – 10 dagar
Familje- och nätverksarbete 7.5 högskolepoäng
KBT en introduktion och orienteringsutbildning – 5 dagar
MI, Motiverande samtal – 5 dagar
Case management/Vård och stödsamordning 7.5 högskolepoäng
Psykosocial rehabilitering i samverkan 7.5 högskolepoäng
Metoder för brukarsamverkan – 2.5 dagar
Missbruk och beroende/samsjuklighet 7.5 högskolepoäng
Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet 7.5 högskolepoäng
En blandning av deltagare innebär att personal från socialtjänst och psykiatri studerar
tillsammans. Innehållet i kurserna baseras på evidens och beprövad erfarenhet samt
har ett brukar-/återhämtningsperspektiv. Brukarmedverkan ingår i de flesta kurserna.
Intresset från verksamheterna är fortsatt mycket stort och en ny ansökan har under
hösten lämnats in för ytterligare projektmedel. När besked om eventuell förlängning
kommer skickas omgående ett Nyhetsbrev ut.
Aktuell information om projektet finner ni också på:
www.samverkanstorget.se under fliken Psykiatri Västkompetens.
Projekt Västkompetens
Yvonne Andersson
Projektledare
Telefon: 076 118 93 63
Telefon: 031 365 73 35
E-post:
[email protected]
E-post:
[email protected]
Download