Första hjälpen i psykisk hälsa

advertisement
1
Första hjälpen vid psykisk ohälsa
- Utbildning inom Västkompetens
Det självmordsförebyggande arbetet i Sverige behöver stärkas. I Sverige tar omkring 1 500
personer sitt liv varje år. Det är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna upp till 44 år i Sverige.
För två år sedan undersökte regeringen hur man kan öka allmänhetens medvetenhet och
kunskap om självmord och psykisk sjukdom så att de fördomar, rädslor, tabun som suicid och
psykiska sjukdomar omgärdas av kan undanröjas. Regeringen bestämde sig därefter att satsa
på det australiensiska självmordsförebyggande programmet som vi på svenska kallar för
Första hjälpen vid psykisk ohälsa.
Målet för ett förebyggande folkhälsoarbete är människors kunskaper om, och attityder till, de
riskfaktorer som omger dem och som påverkar deras hälsa. Folkhälsoarbetet måste därför
inriktas på att ge organisationer och den enskilde personen insikter och kunskaper som kan
påverka och förändra attityder till riskfaktorer i livet.
Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) har det övergripande, nationella
ansvaret för pilotutbildningen. I Västra Götaland är Suicidprevention i Väst (SPIV) regional
samordnare, som i samverkan med bland andra Västkompetens utbildar olika
personalgrupper.
Utbildningen riktar sig till både allmänheten och olika personalgrupper. Vi har nu möjlighet
att inom Projekt Västkompetens erbjuda platser på denna kurs!
Utbildningen är totalt 12 timmar och ges vid två olika tillfällen á 6 timmar per gång,
utbildningen omfattar tot. 2 heldagar. Den första delen ger en introduktion i Första hjälpen i
psykisk hälsas fem steg (se Tabell 1). Modellen bygger i korthet på att lära sig bedöma om
personen är i akut kris, att lyssna utan att värdera, ge bekräftelse och erbjuda information,
uppmuntra till att söka lämplig professionell hjälp samt att uppmuntra användandet av
självhjälpsstrategier.
Den andra delen behandlar psykisk ohälsa. Depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar
och psykoser beskrivs utifrån symtom och möjliga orsaker samt vilka evidensbaserade
behandlingar som finns att erbjuda. Kopplat till de olika tillstånden behandlas hur olika
krissituationer kan hanteras. Det ges vissa beskrivningar i hur man bemöter en person som
uttrycker starka självmordstankar, någon som har en akut ångestattack, någon som nyligen har
upplevt ett svårt psykiskt trauma, någon som är akut psykotisk och våldsbenägen och slutligen
någon som överdoserat droger.
Viktigt att framhålla är att Första hjälpen i psykisk hälsa inte är en utbildning som behandlar
hur man ställer en psykiatrisk diagnos eller hur man botar psykisk ohälsa. Målsättningen med
Första hjälpen i psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska
sjukdomar, självmordsförsök och självmord för att på så sätt förhindra spridning av de
utbredda negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen vanligen väcker.
Kursen ger goda möjligheter för erfarenhetsutbyte och samtal i gruppen.
Download