Beroende - Samverkanstorget

advertisement
Plan för pilotprojekt Vård och stödsamordning SU Beroende,
öppenvården och Göteborgs stad, Social resursförvaltning
Aktörer
August Bark, Rävebergsvägen och ett boende inom SDF Majorna-Linné; Ostindiegatan
Beroendeklinikens Boenden: tre boenden inom Social resursförvaltning - Stöd och habilitering;
Alelyckan, öppenvård: Beroendemottagning Kviberg, Beroendemottagning Hisingen,
Beroendemottagning Centrum (inkl Järntorgsteamet och Linnéteamet) samt Beroendemottagning
Kvinnor
Västkompetens Psykiatri se nedan under resurser
Tidsplan
Projekt under 1 år med prel. start i juni 2014
Fas I Förberedelse vt 2014
Västkompetens Psykiatri ger arbetsplatsförlagd information, skapar chefsnätverk/forum för
samverkan, ”komma igång”/introduktion i samarbetsmodellen Vård- och stödsamordning,
information till berörda socialsekreterare
Fas II Kompetensutveckling ht 2014
Teori och metodhandledning utifrån gemensamma klienter/patienter ”learning by doing”
Fas III Tillämpning vt 2015
Arbete med gemensamma klienter/patienter; kartläggning enligt Guiden Vård och stödsamordning
samt resursgruppsarbete under handledning
Fas IV Uppföljning ht 2015
Uppföljning av patienter/klienter i pilotprojektet; antal genomförda kartläggningsfaser och påbörjade
resursgrupper
Uppföljning av kompetensutveckling; handledningsutvärdering
Uppföljning av chefsstöd; antal chefsnätverksträffar
Antal medarbetare
Sex medarbetare från Beroende och femton från Social resursförvaltning.
3-4 studiegrupper med medarbetare från Beroende/öpv och boendena ca 5 deltagare/grupp
Målgrupp
Samsjuklighet: missbruk/beroende och psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning, se
målgruppsbeskrivning i Delregional ök (bilaga)
Antal klienter
Vid start 6 patienter/klienter med insatser från kommun/boende på Alelyckan, August Bark,
Rävebergsgatan eller Ostindiegatan och som har vårdkontakt på någon av Beroendes
öppenvårdsenheter
Omfattning
Handledning/teori 2 timmar/varannan vecka per studiegrupp under ht 2014 och vt 2015
www.samverkanstorget.se
1
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
Lokal
Konferenslokal på respektive boenden
Resurser
50 % metodhandledare/utbildare från kommunen
20 % processtödjare från psykiatrin (samordning/uppföljning/chefsnätverk mm)
årskostnad 350 tkr
Uppföljning ht 2015 görs av processledaren i Temagrupp Psykiatri
Finansiering
Missbruksmedel 2013; 169 tkr - Missbruksmedel 2014 är att vänta ca 500tkr
Chefsnätverk
Chefer följer fortlöpande projektet, stöttar och underlättar samverkan för de medarbetare som ingår
i projektet tillsammans med processtödjare.
Övrigt
Alla annan samverkan mellan berörda aktörer fortsätter som vanligt under projekttiden.
Andra former av vård- och stödsamordning kan fortgå parallellt.
2014-03-31
Planen är framtagen av Göran Horkeby, Anna Rydén, Beroende, Annette Halvarsson, Social
resursförvaltning, Edita Paljevic, Västkompetens Psykiatri, Andreas Engelbertsen,
metodutvecklare Stöd- och Beroendeteamet, Partille och Birgitta Lundgren Pierre,
processledare temagrupp Psykiatri, sammankallande.
Temagruppsbeslut 2014-04-10
Temagrupp Psykiatri godkänner planen och projektet startar juni 2014.
Rev. 2014-04-03/blp
www.samverkanstorget.se
2
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
Bilaga
Målgrupp
utdrag ur Delregional överenskommelse 2012-09-12
Målgrupp Den delregionala överenskommelsen omfattar vuxna personer med betydande
psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom och med behov av omfattande insatser
från två eller flera huvudmän. Insatserna består av boendestöd, särskilt boende eller
kontaktperson enl. SoL från socialtjänstens sida och behandling i öppenvård eller heldygnsvård
från hälso- och sjukvårdens sida. Definitionen för personer med psykisk funktionsnedsättning
innefattar personer som har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden
som t ex boende, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap/relationer, fritid. Dessa
svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.
Enligt definitionen kan i princip alla tillstånd som diagnostiserats (eller som kunde ha
diagnostiserats) som psykisk sjukdom eller störning ge konsekvensen psykisk
funktionsnedsättning. Erfarenhetsmässigt kommer gruppen att domineras av personer med
någon psykossjukdom, personlighetsstörning eller något allvarligare affektivt syndrom. Även
personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd ingår. Komplex samsjuklighet mellan t ex psykiska
sjukdom och missbruk/beroende, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning
kan leda till större funktionsnedsättningar än vad varje sjukdom i sig skulle göra.
www.samverkanstorget.se
3
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
Download