Checklista APL Socialpsykiatri/Psykiatri 2, 200p

advertisement
Checklista APL Socialpsykiatri/Psykiatri
Psykiatri 2, 200 p
Studerande: ………………………………………
Kurs: ………………………………..
APL-plats: ……………………………………….... Handledare: …………………………
Aktiviteter/uppgifter
Blivit
informerad
Utfört med
handledare
Utfört självständigt
Ta del av kundens/patientens symtom/diagnos
Praktiskt stöd/hjälp i boendet
Vård- och omsorgsarbete
Använda verksamhetens skattningsinstrument
Suicidförebyggande åtgärder
Åtgärder vid eventuellt hot och våld
Kommunikation
Förhållningsätt i mötet med personer med psykisk
funktionsnedsättning
Stödjande samtal
Motiverande samtal
Dagliga aktiviteter
Hälsoaktiviteter
Samverka med andra yrkesgrupper
Samverka med närstående
Rapportering och dokumentation
Delegerade arbetsuppgifter
Läkemedel och läkemedelshantering
Verksamhetens specifika arbetsuppgifter
Aug 2015/nov 2016
Download