Missbruk

advertisement
Missbruk
Ansvarig för remissanvisningen: Lars Helldin Områdeschef Vuxenpsykiatrin
Författare:
Senast uppdaterad/granskad av: Lars Helldin
Giltig 2 år t.o.m:
2012-12-01
Patienten accepterar besök/vård på annat sjukhus
JA
NEJ
Vården av personer med missbruksproblematik är en delad angelägenhet för primärvård,
psykiatri och socialtjänst. Kommunen har ansvar för personens sociala behov och behandling
avseende missbruket.
Primärvård
• Vid misstanke om samtidig allvarlig psykisk sjukdom/störning, konsultera/remittera till
psykiatri.
• Remiss till psykiatrin för bedömning av substitutionsbehandling (ersättningspreparat vid
narkotikamissbruk).
• Huvudansvar för upptäckt av eventuellt riskbruk.
Psykiatri
• Missbruk och samtidig allvarlig psykisk sjukdom/ störning
Konsultationsremiss
• Substitutionsbehandling
Abstinensbehandling
Övrigt
• Lagen om vård av missbrukare kan vara aktuell, LVM- blankett, se bilaga tvångsvård.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards