Sammanställning av enkätfrågor gällande samarbete psykiatriska

advertisement
Sammanfattning av enkätfrågor gällande samarbete mellan arbetsterapeuter inom
psykiatriska kliniken och primärvården i Jönköping
Majoriteten av arbetsterapeuterna i primärvården anser att de kommer i kontakt med patienter
med psykiska problem, några varje månad och resten bara någon gång om året.
Arbetsterapeuter i såväl primärvård som psykiatri ser behov av arbetsterapeutiska insatser för
patienter med psykiska problem också i primärvården. Insatserna kan t.ex. vara att hitta
meningsfulla aktiviteter, få struktur i vardagen och balans mellan aktivitet och vila samt
utprovning av hjälpmedel. Fortsatt planering efter utredning i psykiatrin är också viktigt att
samarbeta kring. Man har idag inte särskilt mycket kontakt mellan primärvård och psykiatri
och vi vet ganska lite om varandras verksamheter. Viss frustration har framkommit gällande
oklarhet kring vem som ansvarar för vad och bristen på rehabilitering för psykosomatiskt
sjuka. Samtidigt finns ett intresse av att öka samarbetet. I primärvården finns behov av ökad
kunskap gällande psykiatri.
Samtliga primärvårdens arbetsterapeuter var positiva till att möta patienter med psykiska
problem men upplever att de saknar erfarenhet inom området och har behov av uppbackning
från psykiatrin samt utbildning för att utföra ett bra arbete.
Download