Psykiater i Primärvården

advertisement
1
Psykiater i Primärvården
RosMarie Nilsson, förvaltningschef
Elizabeth Aller, specialist allmän psykiatri
Primärvården Blekinge
SKL Psykiatri i Primärvård 2016-10-18
2
SKL 2016-10-18
Bakgrund
• Ökat antal patienter med psykiska besvär
• Upplevelse av otillräcklighet
• Enkätundersökning inför projektstart påvisade
– brister och stora skillnader i omhändertagandet
– verksamheterna ansåg sig endast delvis klara av
uppdraget
– dålig kännedom om samverkansavtal och oklarheter
kring uppdraget
– dålig kännedom om och dålig följsamhet av de
nationella riktlinjerna
– stora behov av kompetensutveckling
3
SKL 2016-10-18
Projektets syfte
• Göra en nulägesbeskrivning inför projektstart
• Tillgodose behovet av kompetensutveckling avseende
handläggning, diagnostik, behandling
• Kartlägga vårdprocesser och flöden
• Öka tillgängligheten
• Skapa jämlik vård inom landstinget
• Ge konsult- och utbildningsinsatser
• Tydliggöra uppdraget att vara första linjens psykiatri
• Skapa ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri
• Införa regelbundna dialogmöten
4
SKL 2016-10-18
Projektutvärdering
•
•
•
•
•
•
•
•
Ökad öppenhet kring bristande kunskap
Gjorda utbildningsinsatser haft positiva effekter
Given handledning haft effekt på behandlingsresultat
Svårt få tillräcklig tidsomfattning för kompetenshöjande
arbete, ”stjäl” tid från produktionen
Fortsatta behov av kompetensutveckling
Basal kunskap inom ämnesområdet kan behöva tillföras
Fortsatt oklarhet avseende uppdraget
För kort tid för att se effekter avseende mer generella
förändringar i omhändertagande och organisatoriska
strukturer
5
SKL 2016-10-18
Pågående arbete
•
•
•
•
•
•
•
•
Regelbundna dialogmöten med läkargruppen
Riktade utbildningsinsatser
Konsultinsatser
Uppbyggnad av bedömningsteam
Utökade möjligheter till samtalsbehandling
Triagering av patienter med psykiska besvär
Beslutsstöd för telefonrådgivning
Utarbetande av en handlingsplan med
kompetensutvecklings- och aktivitetsplan
• Samarbete med psykiatrin om vårdöverenskommelse
6
SKL 2016-10-18
Handlingsplan
• Införa gemensam basnivå avseende omändertagande
och behandlingsutbud inom den offentliga primärvården
• Verksamheterna ska ha en bedömningsfunktion inför
beslut om vård och behandling samt prioriteringar
• Omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa
integreras på vårdcentralerna så att helhetssyn skapas
• ”En väg in”
• Kompetensutveckling för att möta uppdragets behov
• Erbjuda evidensbaserad vård
• Skapa samsyn – kulturförändring
7
SKL 2016-10-18
Vårdöverenskommelse
• Nulägesbeskrivning pågår
• Fått ökad förståelse för respektive verksamheter
• Påbörjat definiering av ”gråzonen” och försök till
indelning i subgrupper
• Poängterar funktionsnivå och rätt vårdnivå - diagnos
• Olika språkbruk försvårar vid remissbedömningar
• Ökad vilja till samarbete och utökad kommunikation
• Möjlighet till specialistbedömningar vid behov
• Ansvarsfördelning för ”färdigbehandlades” läkemedel
• Resurser - resursfördelning
8
”Gråzon” - ”Gränsland” - ”Gap”
• Patienter som inte vill vara inom psykiatrin men som
borde vara det - utökat samarbete
• ”Färdigbehandlade” patienter - avslut
• Patienter med kronisk psykiatrisk sjukdom där psykiatrin
anser sig inte ha mer att erbjuda dispensärsverksamhet/mellanvård
• Patienter med personlighetsstörningsproblematik och
växlande funktionsnivå - utökat samarbete
• Patienter med neuropsykiatrisk problematik
• Patienter med samsjuklighet
• För lite fokus på funktionsnivå kontra diagnos
Download