Fakturering av prestationsbaserade medel inom ramen för PRIO

advertisement
PRIO PSYKISK OHÄLSA
2015-12-17
1 (1)
Avdelningen för vård och omsorg
Ing-Marie Wieselgren
Till: Kontaktpersoner PRIO psykisk ohälsa,
för vidarebefordring till er ekonomiavdelning
Fakturering av prestationsbaserade medel inom
ramen för PRIO psykisk ohälsa
Rekvirering av medlen sker genom faktura till SKL. Fakturera så snart som möjligt
men senast den 31 januari 2016. Hur mycket medel varje huvudman kan fakturera
framgår i Bilaga 3 Fördelning av prestationsmedel till Socialstyrelsens bedömning:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-17.
Märk fakturan med ref: 359143
Ange att fakturan avser ”Prestationsersättning inom området psykisk ohälsa enligt
överenskommelsen psykisk ohälsa 14/6484”
Ange er kontaktperson samt uppgifter om telefon och e-post.
Eftersom det är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast
den summan ni blivit tilldelade. 30 dagars betalning gäller, eventuell dröjsmålsränta
betalas ej.
Skicka gärna en elektronisk faktura. Läs mer om hur på: www.skl.se/faktura. Den
fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3500.
Fakturadress:
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 STOCKHOLM
Organisationsnummer
222000-0315
För frågor om bedömning av grundkrav och prestationsmål se Socialstyrelsens
information: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-17
Mer information finns på SKL:s webbsida:
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/resultat2015
psyiskhalsa.7815.html
Med vänlig hälsning,
Ing-Marie Wieselgren
Psykiatrisamordnare SKL
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, [email protected], www.skl.se
Download