Rutin för inköp/upphandling av varor och tjänster.

advertisement
SKL Fastigheter och Service AB
MILJÖLEDNINGSSYSTEM
BILAGA 8
Fastställd 2009 06 04
Version 8
Rutin för inköp/upphandling av varor och tjänster.
Rutinen gäller för miljöbedömning vid upphandling och inköp av varor och tjänster
överstigande 100 tkr på årsbasis eller som har betydande miljöpåverkan. Upphandling
sker alltid av SKL FS:s anställda i vissa fall med biträde av utomstående expertis.
Identifieras miljöaspekten som betydande ska den som ombesörjer upphandlingen kommunicera leverantörer i syfte att planmässigt minska påverkan. Om detta inte går ska annan
lösning undersökas.
Miljöprövningen görs av upphandlaren i samråd med miljösamordnare efter anmälan från
den som ansvarar för upphandlingen. Ingen upphandling får ske utan föregående miljöprövning.
För att bli godkänd som leverantör hos SKL FS:s krävs minst 9 poäng enligt checklistan i
denna bilaga. I samband med upphandlingen ställs följande krav: ”Leverantören ska ha
dokumenterad miljöpolicy och även kunna redovisa en miljöplan och med fördel vara ISOcertifierad eller motsvarande enligt kvalitetsnorm där det finns kriterier för branschen.” För
fastighetsanknuten verksamhet används Folksams förteckning över godkända produkter.
Kravet att kommunicera miljöpolicyn säkerställs genom att policyn medföljer förfrågningsunderlaget vid upphandlingar som avses i denna rutin och skrivs in i avtalet med
leverantörer.
Inköpen av kemiska produkter får endast göras enligt den lista över godkända produkter
som finns i pärmen ”Kemiska produkter”. Pärmen förvaras hos miljösamordnaren.
Kemiska produkter godkänns av miljörådet efter miljöprövning som gjorts av SKL FS:s
upphandlare och/eller utomstående expertis.
- Bifogad checklista används.
- Bifogade riktlinjer tillämpas.
Bilaga 8, sid 1 (2)
SKL Fastigheter och Service AB
MILJÖLEDNINGSSYSTEM
BILAGA 8
Checklista - leverantörer/entreprenörer/konsulter
Företagets namn …………………………………
Antal anställda
……………..
Organisationsnummer ……………………………………
Kontaktperson ……………………………………………………………………….
Telefon ………………………………….……..
Miljöledningssystem
A1
Telefax
Ja Planeras
16p
1p
B7
B8
B9
B1
0
2p
1p
0
Finns miljöansvarig/samordnare utsedd
Har företaget antagit miljöpolicy?
Har företaget antagit miljömål?
Har företaget antagit miljöprogram (handl pgm)?
Är personalen utbildad i miljöfrågor?
Bedömer företaget sina underleverantörer från
miljösynpunkt?
Källsorteras avfall som uppkommer i
verksamheten?
Har företaget genomfört energibesparande
åtgärder?
Har företaget genomfört miljöförbättrande åtgärder
avseende transporter/resor?
Ha företaget någon form av årlig
miljöredovisning?
Miljörevision
C1
Nej
0p
Certifikat enligt EMAS eller ISO 14001. Skickas
in.
Företagets miljöarbete
B1
B2
B3
B4
B5
B6
……………………
1p
Är vi välkomna att genomföra kontroll av
verksamheten avseende ovanstående?
Miljöbedömning: Du som beställer/upphandlar måste tillse att underlag finns för
miljöbedömning, innan upphandling sker. Du begär av leverantören en redovisning av
hans miljöarbete
Bilaga 8, sid 2 (2)
Download