Samling för social hållbarhet

advertisement
DELPROJEKT INOM PRIOFRÅGAN JÄMLIK HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Samling för social hållbarhet
minska skillnaderna i hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting samt
22 kommuner, landsting och regioner har
gemensamt bildat Samling för social
hållbarhet – minska skillnader i hälsa.
Syftet är att komma fram till de viktigaste
insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna, som kan påverka att skillnaderna i
hälsa minskar.
Kvaliteten i det lokala och regionala arbetet ska höjas och den nationella nivån ska
uppmärksammas på sin och EU:s roll i
arbetet.
Minskade skillnader i hälsa skapar goda
förutsättningar för ett socialt hållbart
samhälle och att mänskliga rättigheter
tillgodoses, något som är prioriterade
frågor i flertalet kommuner, landsting och
regioner.
Världshälsoorganisationens (WHOs) rapport från 2008, Closing the gap, (populärt
kallad Marmotrapporten) är en viktig
utgångspunkt. Samlingen ingår som del i
SKL:s prioriterade fråga 2011 Jämlik
hälsa och välfärd.
Deltagare
Arvika
Malmö
Botkyrka
Region Halland
Eskilstuna
Region Skåne
Göteborg
Regionförbundet Östsam
Helsingborg
Tidaholm
Kalmar
Upplands Väsby
Landstinget Dalarna
Uppsala
Landstinget i Kalmar län
Västerbotten läns landsting
Landstinget Sörmland
Västra Götalandsregionen
Landstinget Värmland
Linköping
Örebro
Örebro läns landsting
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se/jamlikvalfard
Varför en samling för social
hållbarhet?
I flera kommuner, landsting och regioner
är frågor kring social hållbarhet och minska skillnader i hälsa politiskt prioriterade. Lokala och regionala satsningar är
igång på flera håll, exempelvis Malmö
och Västra Götalandsregionen. Satsningar som är nära kopplade till syftet
med samlingen. Skillnader i hälsa är även
prioriterade i flera kommuner, landsting
och regioner som inte ingår i samlingen
Vad är social hållbarhet och
skillnader i hälsa?
Social hållbarhet – minska skillnader i
hälsa knyter an till det mer övergripande
begreppet hållbar utveckling som består
av tre delar: den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. För att
uppnå social hållbarhet krävs en god
miljö och ekonomiska förutsättningar.
En definition av social hållbarhet är att
bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande
mänskliga behov uppfylls. Dessa
mänskliga behov är nära förknippade
med människors livsvillkor och hälsa.
Flera rapporter från SKL, Socialstyrelsen
och Statens folkhälsoinstitut visar att
hälsan generellt sett förbättras i samhället
men att skillnaderna är stora och i vissa
fall växer mellan olika grupper i
samhället.
Förekomsten av olika sjukdomar skiljer
sig åt mellan grupper. Ohälsosamma
levnadsvanor (exempelvis tobak, kost
och fysisk aktivitet) är högre bland vissa
grupper än andra. De sociala
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se/jamlikvalfard
bestämningsfaktorerna för hälsan
(exempelvis uppväxtvillkor, utbildning,
sysselsättning och den fysiska och
sociala närmiljön) skiljer sig också åt
mellan olika grupper i samhället.
Vad ska åstadkommas?
För att komma till rätta med skillnaderna
i hälsa arbetar samlingen med tre övergripande teman som är påverkbara på
lokal och regional nivå:
Uppväxtvillkor
Utbildning/sysselsättning
Hållbar livsmiljö
Inom dessa ska de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna kartläggas. Förslagen på insatsområden och
åtgärder ska vara vetenskapligt grundade.
För att omsätta förslagen i praktisk handling ska samlingen även belysa hur åtgärderna kan kopplas till ordinarie styr- och
ledningssystem och viktiga argument ska
samlas till stöd för arbetet.
Totalt sex workshops äger rum med start
i Malmö den 21 – 22 september 2011.
Resultatet redovisas i en rapport och en
nationell konferens våren 2013.
Läs mer på www.skl.se/jamlikvalfard
Kontakt
[email protected]
Projektledare
[email protected]
Projektchef
Download