Samhällsekonomiska beräkningar och sociala investeringar för

advertisement
Investera i hälsa. Vad vinner
vi?
Samhällsekonomiska beräkningar och
sociala investeringar
Jämlikhet i vård och hälsa.
En prioriterad fråga
Hans Karlsson, SKL
Öppna jämförelser Folkhälsa
Elisabeth Skoog Garås, SKL
Det ekonomiska läget i
landstinget. Förutsättningar för
investeringar för jämlik hälsa
Nils Mårtensson, SKL
Landstingens resultat 2004-2018
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting
Utmaningar för landstingen
• Hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken
• Demografi
• Den ”medicintekniska” utvecklingen
• Nya kostsamma läkemedel
• Förändrade krav på hälso- och sjukvården
Lösningar…
• Arbeta smartare – ständig förbättring
• Den ”medicintekniska” utvecklingen
• Investeringar i jämlik hälsa!
Kostnadsberäkningar av
folkhälsoindikatorer för jämlik
vård och hälsa
Sara Edberg och Andreas Hörnell, Sirona
Health Solutions
Reflektioner från medverkande
landsting/regioner
Suzanna Westberg, Landstinget i Dalarna,
Monica Svensson, Region Halland och
Johannes Dock, Västernorrlands läns landsting
Några frågor att fundera över
1.
Vilka är dina tankar kring den studie som Sirona health
solutions presenterat?
2. Vilka är dina tankar kring landstingens/regionernas sätt att
bemöta studiens slutsatser?
3. Skulle en liknande modell för beräkningar vara tillämpbar på
din hemmaplan?
4. Inom vilka andra områden tror du att det finns
samhällsekonomiska vinster att göra?
Diskussion
 Vilka är dina tankar kring den studie som Sirona health solutions
presenterat?
 Vilka är dina tankar kring landstingens/regionernas sätt att
bemöta studiens slutsatser?
 Skulle en liknande modell för beräkningar vara tillämpbar på din
hemmaplan?
 Inom vilka andra områden tror du det skulle kunna finnas
folkhälsoekonomiska vinster att göra?
Tre års utveckling med sociala
investeringar. Vad har
åstadkommits? Vilka är
lärdomarna?
Tomas Bokström, SKL och Aina Rundgren,
Örebro kommun
Smart ekonomi – eller
vinsten med jämställdhet
Magnus Jacobson, SKL
Frågestund och diskussion
Paus
Vi samlas åter klockan 14.45
Samhällsekonomiska
beräkningar och sociala
investeringar för framtiden
Utmaningar och möjligheter
Nationellt stöd i framtiden
Vilken roll tycker jag SKL respektive staten bör ha i framtiden när
det gäller samhällsekonomiska beräkningar, sociala investeringar
samt smart ekonomi?
Utmaningar och möjligheter jag ser när det gäller tillämpningen av
samhällsekonomiska beräkningar och sociala investeringar på min
hemmaplan. Vad är det som behöver lösas? SKL:s roll?
Avslutning
Fredrik Holmström och Jonas Frykman,
SKL
Download