Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

advertisement
Globalt till lokalt!
Arbete för mänskliga rättigheter
i Sverige
Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge
Sveriges Kommuner och Landsting
[email protected]
[email protected]
Mänskliga rättigheter som en gemensam internationell
och nationell värdegrund för samhället











FN:s allmänna deklaration + sju av FN:s nio kärnkonventioner
Europakonventionen
EU:s stadga för grundläggande rättigheter
Regeringsformen
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen
Skollagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Offentlighet- och sekretesslagen
Socialtjänstlagen
 ...
Internationella rekommendationer till
Sverige

Tydligare styrning och uppföljning

Förtydliga eventuellt lagar

Gör kunskapshöjande insatser mer praktiskt orienterade

Stärk arbetet för specifika grupper

Samla in och analysera data om rättighetssituationen för olika grupper på
ett mer systematiskt sätt.

Samordna olika sektorers och/eller nivåers arbete bättre
Inriktningsmål under kongressperioden
2012-2016:
”SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner får
det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälsooch sjukvården, i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt.”
”SKL ska stödja utvecklingen i riktning mot att huvudmännen
arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov i enlighet
med Barnkonventionen”
Inriktningsmål under kongressperioden
2012-2016:
”SKL ska stödja medlemmarna i att
jämställdhetsintegrera verksamheter och
beslutsprocesser.”
”SKL ska verka för att medlemmarna tar ett särskilt
ansvar i rollen som arbetsgivare för funktionshindrade.”
MR på SKL
Intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd, nätverk,
kunskapsutveckling inom t.ex:
 Systematiskt MR-arbete
 Barnets rättigheter
 Jämställdhet
 Jämlik vård
 Nationella minoriteter
 Rasism och diskriminering
 Delaktighet och inflytande
 M.m…
Barnets rättigheter
 Sverige ratificerade 1990
 Myndigheten Barnombudsmannen 1993
 SKL 2014
Varför?
• Svenska regeringen
• Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat
• Deklaration – frivilligt åtagande
• Barnrättighetsutredningen
• Traktatskonventionen – artikel 27
• Lokal och regional nivå
Meningserbjudande
”Det här har ingen bäring
på oss”
Konven
tionen
”Det här gör vi redan”
”Det här behövs inte”
Har landstinget/regionen fattat beslut i fullmäktige
eller styrelse om att arbeta med konventionen om
barnets rättigheter?
Blått = ja
Rött = nej
Gult = ej svar
Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller
styrelse om att arbeta med konventionen om
barnets rättigheter?
Blått = ja
Rött = nej
Gult = ej svar
 Deklaration – frivilligt åtagande
 Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat
 Traktatskonventionen – artikel 27
 Svenska regeringen
 Lokal och regional nivå
Barnrättsforum Skåne
en regional plattform med syfte att stödja och samordna
utveckling av hållbara strategier för att implementera och
tillämpa barnkonventionen i Skåne
Barnrättsforum
Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Barnrättsstrateger
Malmö högskola
Vad påverkar det lokala och
regionala arbetet?
 Konventionen
 Generella kommentarer
 FN-kommitténs sammanfattande kommentarer på Sveriges
arbete
 Statliga beslut
SKL internt
 Internutbildning
 Samverkan mellan avdelningar
 Kunskap om att området nu är ordinarie verksamhet
 Ny överenskommelse
Överenskommelse om stärkt arbete
med mänskliga rättigheter i kommuner,
landsting och regioner
Mål
Med utgångspunkt i de rekommendationer och synpunkter från
internationella granskningsorgan som rör kommuner och landsting,
är målet att utveckla arbetet med att stärka respekten för mänskliga
rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan
omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten.
Bakgrund till överenskommelsen
• Två nationella handlingsplaner
• Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige 2006-2010
Kommuner, landsting och regioner spelar en viktig roll för
förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.
2010 – överenskommelse för att stärka barnets rättigheter
2014 – nuvarande överenskommelse
Parallella relaterade regeringsuppdrag
 Uppsala Universitet
 Länsstyrelsen Dalarna
 Domstolsverket
 Folkbildningsrådet
Kartläggning
I syfte att identifiera behovet av stöd och insatser för att kunna
omsätta mänskliga rättigheter i praktiken i svenska kommuner,
landsting och regioner.
Hösten 2014
 Genomgång av FN-kommittéernas synpunkter och
rekommendationer + tidigare studier och rapporter
 Enkät
 Intervjuer
 Samtal
Kartläggningsresultat
 Kunskap och insikten om den lokala och regionala nivåns
betydelse för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter har
ökat.
Men
 stora skillnader i exempelvis synen på vad mänskliga rättigheter
är, hur arbetet med att integrera ett rättighetsperspektiv är
organiserat, hur det följs upp och vilka behov som finns.
Ja, vi följer
lagen
Ja, i form av
vår värdegrund
Ja, delvis
Ja, vi arbetar
med
mänskliga
rättigheter
Kartläggningsresultat
 De flesta arbetar med vissa delar av de mänskliga rättigheterna
inom någon sektor av sin verksamhet.
 Mest etablerade strukturer för genomförande och uppföljning barn och ungas rättigheter.
 Ju större, ju mer aktivt arbete
 Gemensamt för de kommuner och regioner där ett mer
omfattande arbete inom ett flertal rättighetsområden sker:
- tydlig politisk vilja att driva frågorna
- yttersta samordningsansvar på direktörsnivå eller
stadsledningsnivå.
Utmaningar/förutsättningar
 Kunskap
 Luddigt begrepp, ”ännu ett perspektiv”
 Politisk vilja
 Organisatorisk placering
 Uppföljning
Önskemål
 Helhet, bort från fragmentisering
 Utbildning chefs-/politikernivå
 Praktiskt inriktade utbildningsinsatser
 Utveckla uppföljning/mätning
 Erfarenhetsutbyte, goda exempel
 Samverkan – i olika former och på olika nivåer
Download