Beslutspromemoria
Datum
Vårt diarienummer
2012-09-14
2012200204
1 (2)
Underlag för beslut om tecknande av ramavtal gällande tillverkning och
leverans av provtagningssats för salivprov (DNA)
I detta upphandlingsärende har Anbudsförfrågan med bilagor annonserats via TendSign
och TED och även vidarebefordrats till Mercell. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud
från Nordkrim AB inkommit till SKL.
Vid en inledande granskning konstaterades att tillverkaren/leverantören uppfyller de
formella kraven i SKL:s anbudsförfrågan gällande företagsuppgifter, ekonomisk ställning
m.m. Anbudet har därefter noggrant, utifrån Kravspecifikationen och kompletterande
frågor utvärderats av Carina Ansell och Melina Olstedt.
Utvärderingskriterierna har i anbudsförfrågan angivits på följande sätt:
1. Funktion
2. Användarvänlighet
3. Pris
I utvärderingen har ingått att göra en totalbedömning av den offererade provtagningssatsens funktionalitet och användarvänlighet i förhållande till SKL:s rutiner och
processflöden. Det har även ingått att granska prissättningen utifrån de i provtagningssatsen ingående komponenterna.
Följande bedömning görs av de olika delkriterierna:
1. Beträffande funktion så bedöms provtagningssatsen fungera i såväl SKL:s
automatiserade flöde som i polisens provtagningsverksamhet.
2. Den offererade provtagningssatsen uppfyller ställda krav på användarvänlighet och
har dessutom ytterligare fördelar ur användarsynpunkt enligt nedan.
Blanketten i förslaget från Nordkrim AB är tillräckligt tjock för att kunna hanteras
på ett enkelt sätt, både vid provtagning och vid analysarbete.
Innehållsförteckning och provtagningsinstruktion är tryckta direkt på ytteremballaget
vilket medför att texten kan läsas redan innan emballaget öppnas för provtagning.
Returemballaget är lätt att öppna utan verktyg och en torkmedelspåse är placerad i
returemballaget redan från början vilket underlättar processen.
Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post [email protected]
Beslutspromemoria
Datum
Vårt diarienummer
2012-09-14
2012200204
2 (2)
Ytteremballaget har en förseglingsetikett vilket medför att det går att se om emballaget
varit öppnat tidigare.
Skyddsunderlaget är en påse vilket medför att den även kan användas som skräppåse för
använt förbrukningsmaterial efter avslutad provtagning.
3. Priset bedöms vara rimligt i förhållande till de i provtagningssatsen ingående
komponenterna.
Vid en samlad bedömning konstaterar SKL att Nordkrim, med god marginal, uppfyller de
olika delkriterierna och bedöms klara av att tillverka och leverera provtagningssatser för
munskrapsprov (DNA) till ett konkurrenskraftigt pris.
Carina Ansell
Gruppchef
Melina Olstedt
Molekylärbiolog
Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post [email protected]