Rubrik - Samverkan VG

advertisement
Psykiatri och Primärvård
Diagnosfördelning och remittering
Fem vuxenpsykiatriska enheter vid SU





Psykiatri Affektiva
Psykiatri Psykos
Beroende
Neuropsykiatri
Rättspsykiatri
2
Specialistpsykiatrins huvudansvar
 ADHD, autismspektrumstörningar och Tourettes
syndrom
 Bipolära syndrom
 Missbruk och beroende i kombination med psykisk
sjukdom som hör till specialistpsykiatrins huvudansvar
 Personlighetsstörningar vid kliniskt signifikant
funktionsnedsättning
 Schizofreni och andra psykossjukdomar
 Ätstörningar vid BMI <17
3
Primärvårdens huvudansvar













Demenssjukdomar
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Krisreaktioner
Missbruk och beroende, inkl. tillvänjande medel, exkl. narkotikamissbruk
Organiska störningar som följd av neurologisk sjukdom eller skada
Paniksyndrom
Personlighetsstörningar vid lindriga symtom/funktionsnedsättningar
Posttraumatiskt stressyndrom
Social fobi
Somatoforma syndrom (kroppssymtomstörningar)
Tvångssyndrom
Unipolära depressioner
Ätstörningar >17
4
Remiss till specialistpsykiatrin
 Specialistpsykiatrin tar emot patienter som primärvården
har huvudansvar för sedan två adekvata behandlingsförsök genomförts
 Vid svåra fall kan direktremittering ske utan föregående
behandlingsförsök (t.ex. vid risk för allvarlig akut
försämring eller självmord)
 Behandlingen som prövats skall följa nationella riktlinjer
och regionala vårdprogram (t ex farmakologisk,
psykoterapeutisk eller annan metod)
5
Remiss/återremiss till primärvården
 Efter genomförd konsultation
 När aktiva insatser från specialistpsykiatrin inte
längre behövs
 Långtidssjuka i stabilt skede
 Patient i behov av underhållsbehandling som
rimligen bör kunna utföras av primärvården
 Bedömning av somatisk hälsa
6
Remiss till specialistpsykiatrin skall ske vid





Bipolär sjukdom
Depression med psykotiska symtom
Allvarlig eller svårbedömd suicidrisk
Gravida eller ammande kvinnor
Ställningstagande till behandling inom psykiatrin
efter två behandlingsförsök med bristande effekt
 Terapisvikt
7
Remissen skall innehålla
 Diagnos enligt ICD-10
 Relevanta sociala förhållanden, om barn finns skall barnens
perspektiv beaktas
 Ärftlighet för psykisk och somatisk sjukdom
 Bedömning av ev. missbruk med hjälp av bedömningsinstrument
 Behandling hittills och resultat av denna samt påbörjad aktuell
utredning eller behandling
 Uppgift om tidigare självmordsförsök och bedömning av
självmordsrisk
 Somatiskt tillstånd och aktuell medicinering
 Tydlig frågeställning
8
Syfte med fördelning
• Primärvården behöver få fler konsultsvar och fler av de
remitterade patienterna mottagna i specialistpsykiatrins
öppenvård.
• Specialistpsykiatrin behöver kunna skriva ut fler
patienter till primärvården för att ge plats för fler
patienter för konsultation och behandling
• Eftersom lindriga fall ofta är många fler än de svåra, så
tänker man att primärvården ansvarar för psykiatri för
dessa och att psykiatrin kan fokusera på de svårare
fallen från primärvården
9
Tack!
Download