Organisation inom hälso

advertisement
Organisation inom hälso- och sjukvård
Landstinget:
Primärvården har ett basansvar för psykisk ohälsa.
Specialistpsykiatri träder in vid allvarlig psykisk störning/sjukdom. Störningen/sjukdomen
kan variera över tid vilket innebär att personen ibland får sina behov tillgodosedda inom
primärvården, ibland inom specialistpsykiatrin.
Den psykiatriska vårdens inriktning är kvalificerad psykiatrisk utredning och behandling.
Landstinget (primärvård och psykiatri) och kommunerna har tillsammans med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett gemensamt ansvar för rehabilitering av
personer med psykiska funktionshinder.
Kommunens ansvar för personer med psykiska funktionshinder 3:
I samband med psykiatrireformen 1995 övergick en stor del av ansvaret för de psykiskt
funktionshindrade och deras välbefinnande till kommunerna. Kommunen skall initiera,
planera och samordna de sociala insatserna för person med psykiskt funktionshinder.
Kommunen har också ansvar för viss hälso- och sjukvård. I kommunens ansvar ingår att:
• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter.
• Initiera och påtala behov av stöd från samhället som identifierats för personen i den
uppsökande verksamheten.
• Medverka till att personen får tillgång till rehabilitering.
• Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att personen får möjlighet att bo på ett sätt som
är anpassat efter hans eller hennes behov.
• Patienter i eget boende, särskilda boenden och dagverksamhet ansvara för omvårdnad och
allmän hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå.
2
3
SOU 2006:100, Ambition och ansvar, sid 161–164
Definition, SOU 2006:100, Ambition och ansvar, sid 325
Download