Vad händer nu?
NU!
• Nationellt utvecklingsstöd till
verksamheter för människor med
psykiska sjukdomar och
funktionshinder
NU!
4-årigt projekt
direkt under verksledningen
8 medarbetare
NU!
...stödja utvecklingen men
HUR
NU!
• Följa utvecklingen på
nationell nivå
NU!
• Informera och presentera
kunskap, metoder och olika
verktyg på ett
användarvänligt sätt
NU!
• Samordna och förstärka
Socialstyrelsens arbete
NU!
Brukar/klientperspektiv
• Samverkan med brukarorganisationer
• Metodstöd för ökat brukarinflytande
• Fokusera på resultaten för den
enskilde ur ett helhetsperspektiv
NU!
Utvärdering - Blev det någon
skillnad?
• Kunskap om individers och gruppers behov?
• Vetenskapligt stöd för de insatser som ges?
• Utbudets omfattning och innehåll?
• Samordnade insatser när det behövs?
• Brukares och närståendes inflytande och delaktighet?
Det hänger på oss!
• Staten fortsätter att hålla fokus på frågan, öka
tydligheten och stödja med konkreta metoder och
arbetssätt
• Landsting och kommuner skapar strukturer för
fortsatt implementering, samt avsätter tillräckliga
resurser
Kontaktuppgifter
• Nationellt Utvecklingsstöd till verksamheter för
människor med psykiska sjukdomar och
funktionshinder
• Socialstyrelsen
• 106 30 STOCKHOLM
• fö[email protected]
• 08/55 55 30 00