Tankar kring utsatthet vid funktionshinder

Tankar kring utsatthet vid
funktionshinder
Lea Strandberg
ISIS
20 april 2012
Handikapp / Funktionshinder
• Handikapp är ett vardagsuttryck, används synonymt för
funktionsnedsättning.
• From 2007 har Socialstyrelsen beslutat att handikapp
utgår, likväl som synonymerna funktionsnedsättning,
man talar istället om Funktionshinder.
• Akademiskt/formellt: miljöbetingat, ej en egenskap
• Medicinsk modell
• Social modell – WHO (1981) En person med
funktionsnedsättning (t.ex syn, hörsel, dyslexi, kognitiva
funktioner) kan uppleva ett funktionshinder vid en
specifik situation, som kan vara i arbete, fritid eller i
hemmet. Det är inte alltid så att en funktionsnedsättning
alltid leder till funktionshinder.
Enskilt eller i kombination
•
•
•
•
•
•
•
•
fysisk
kognitiv
psykisk
sensorisk
emotionell
utvecklingsbetingad
kronisk sjukdom
psykisk störning
Barn / Barnets perspektiv
• Barnperspektiv – innebär att vuxna, så
långt som möjligt, sätter sig in i barnets
situation.
• Barnets perspektiv – är barnets egen
berättelse och tolkning, medan
barnperspektivet innebär en analys av
barnets perspektiv (som görs av vuxna) i
förhållande till rådande villkor.
Kommunikation / Språk
• Vi kan inte, INTE kommunicera – allt är
kommunikation.
• Språk
• Normal språkutveckling
• Vana
• Kommunikationsparter
• Innehåll, riktning, frekvens, kvalitet
Individen
• Integritet
• Självständighet / beroende
• Kultur / Attityd
• Kommunikationsstil, nivå
• Familj, skola, ev utredningar edyl
Döva
•
•
•
•
•
•
•
•
Begrepp
Orsaker till dövhet
Teckenspråk
Uppväxtförhållanden
Andra funktionshinder
1 + 1 = 2?
TID!
Tolk/Relätolk/Kommunikator
Utsattheten
•
•
•
•
•
Beroendeförhållande
Självständigheten
Språket, kommunikation
Gränser
Begreppsnivå – Förklaringsmodell,
förståelsemodell
• ”offentligheten”
Mina erfarenheter
•
•
•
•
•
•
•
•
Osäkerhetskänsla – Rädsla?
Familjen
Skolan
Elevhem/boende
Resor
Subgruppen / ”kultur”
Känslor
Kroppsmedvetenhet