SQ1142, Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng

advertisement
 Samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd SQ1142, Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng Psychiatric Disorder and Living Conditions, 7,5 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006‐11‐20 att gälla från och med 2007‐07‐01. Utbildningsområde: samhällsvetenskap 50%, vård 30%, medicin 20%. Ansvarig för kursen är Institutionen för socialt arbete. 2. Inplacering Kursen Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng, är en kärnkurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng, krävs att den studerande genomgått termin 1 och minst en kurs på termin 2, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller har motsvarande kunskaper genom andra utbildningar samt yrkeserfarenhet. 4. Innehåll Livssituation och sociala sammanhang för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder studeras med avseende på boendesituation, familjeförhållanden, barns behov, arbetsliv och andra sociala relationer/nätverk inklusive kulturella och könsrelaterade perspektiv. Samhällets syn på psykiska funktionshinder och psykisk ohälsa samt konsekvenser för det sociala arbetet igår, idag och i framtiden belyses. Lagstiftning inom området Sociala, psykologiska och medicinska perspektiv på psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder, vilka har betydelse för samhällets stödåtgärder, bemötande och behandling studeras. Professionellt socialt arbete med avseende på förhållningssätt, etik och arbetsmetoder som präglar yrkesrollen i mötet med individen och dennes nätverk behandlas. Former 2 (2) för organisation och samverkan mellan huvudmän, yrkesgrupper och enskilda samt andra verksamheter såsom frivillig‐ och klientorganisationer belyses. 5. Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för och tillämpa olika teoretiska perspektiv på psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder kunna redogöra för livsvillkor och sociala sammanhang för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder ha tillägnat sig och kunna reflektera över aktuell forskning kring psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder kunna reflektera över värderingar och förhållningssätt i samhället i relation till personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder kunna reflektera över det sociala arbetet med personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder utifrån olika teoretiska perspektiv kunna redogöra för olika samverkansformer som kan förekomma mellan myndigheter och organisationsformer. 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista. 7. Former för bedömning Obligatorisk närvaro fordras på seminarium och gruppuppgift. Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter såväl i grupp som enskilt. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionsstyrelsen och skall vara skriftlig. 8. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). 9. Kursvärdering Kursen utvärderas skriftligt i ett särskilt utvärderingsprotokoll vid kursens slut. Förändringar av kursens innehåll, litteratur och pedagogik presenteras vid nästa kursintroduktion. 10. Övrigt Studierna bedrivs på heltid. 090204/pl
Download