SQ1142, Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN
SQ1142, Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng
Psychiatric Disorder and Living Conditions, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-20 att gälla från och med 200707-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 60 %, Vård 40 %
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
2. Inplacering
Kursen, Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng, är en kärnkurs på grundnivå och ingår i
socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng.
Huvudområde
Socialt arbete
Fördjupning
G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 och minst en kurs på termin 2,
enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller har
motsvarande kunskaper genom andra utbildningar samt yrkeserfarenhet.
4. Innehåll
Livssituation och sociala sammanhang för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder
studeras med avseende på boendesituation, familjeförhållanden, barns behov, arbetsliv och andra sociala
relationer/nätverk inklusive kulturella och könsrelaterade perspektiv. Samhällets syn på psykiska
funktionshinder och psykisk ohälsa samt konsekvenser för det sociala arbetet igår, idag och i framtiden
belyses.
Lagstiftning inom området
2/ 2
Sociala, psykologiska och medicinska perspektiv på psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder, vilka har
betydelse för samhällets stödåtgärder, bemötande och behandling studeras.
Professionellt socialt arbete med avseende på förhållningssätt, etik och arbetsmetoder som präglar
yrkesrollen i mötet med individen och dennes nätverk behandlas. Former för organisation och samverkan
mellan huvudmän, yrkesgrupper och enskilda samt andra verksamheter såsom frivillig- och
klientorganisationer belyses.
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
• redogöra för och tillämpa olika teoretiska perspektiv på psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder
• redogöra för livsvillkor och sociala sammanhang för personer med psykisk ohälsa och psykiska
funktionshinder
• ha tillägnat sig och kunna reflektera över aktuell forskning kring psykisk ohälsa och psykiska
funktionshinder
• reflektera över värderingar och förhållningssätt i samhället i relation till personer med psykisk ohälsa och
psykiska funktionshinder
• reflektera över det sociala arbetet med personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder utifrån
olika teoretiska perspektiv
• redogöra för olika samverkansformer som kan förekomma mellan myndigheter och organisationsformer.
6. Litteratur
Se bilaga.
7. Former för bedömning
Obligatorisk närvaro fordras på seminarium och gruppuppgift. Kursen examineras genom muntliga och
skriftliga uppgifter såväl i grupp som enskilt.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är
praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionsstyrelsen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
9. Kursvärdering
Kursen utvärderas skriftligt i ett särskilt utvärderingsprotokoll vid kursens slut. Förändringar av kursens
innehåll, litteratur och pedagogik presenteras vid nästa kursintroduktion.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Studierna bedrivs på heltid.
Institutionen för socialt arbete
SQ1142, Psykisk ohälsa och livsvillkor, 7,5 högskolepoäng
Grundnivå
SQ1142, Psychiatric Disorder and Living Conditions, 7,5 higher education credits
First Cycle
Litteraturlistan fastställd av prefekten på delegation av institutionsstyrelsen 2003-04-01 med ändring
av institutionsstyrelsen 2005-05-31, 2007-05-29 (prefektbeslut), 2007-08-22, 2008-12-09, 2009-12-15.
Carlsson, Ninni (2009): ”Summary” i Carlsson, Ninni (2009): Avslöjandets tid: kvinnors bearbetning
av sexuella övergrepp. Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Universitetet. ss 417-428. 10 s.
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/19727
Cullberg, Johan (2001): Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur och kultur. Valda
delar ca 250 s.
Lundberg, Ulf/Wentz, Göran (2005): Stressad hjärna, stressad kropp: om sambanden mellan psykisk
stress och kroppslig ohälsa. Stockholm: Wahlström &Widstrand. 212 s.
Lundin, Lennart/Ohlsson, Ove (2002): Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva
funktionsstörningar. Stockholm: Cura. 130 s.
Palmstierna, Tom (2004): Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk
störning och missbruk. Stockholm: Stockholms läns landsting. 50 s.
http://www.webbhotell.sll.se/PageFiles/.../FR_Psykisk_storning_och_missbruk.pd
f
Schön, Ulla-Carin (2009): ”How Men and Women in Recovery Give Meaning to Severe
Mental Illness” i Journal of Mental Health, vol 18:5. ss 433-440. 8 s.
Sundgren, Magnus/Topor, Alain (2005): Social psykiatri. Stockholm: Bonnier utbildning.
190 s.
Så vill vi ha det: patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och
behandling inom psykiatriområdet. (2006) Stockholm: Nationell psykiatrisamordning. 75
s. http://sverigesfontanhus.se/publikationer/Milton/Sa vill vi ha det.pdf
Ca 200 s skönlitteratur, som väljs i samråd med kursledningen, tillkommer.
Kursplanemall fastställd av rektor 2009-01-19
Dnr G25 5247/06