Kriterier för bedömning av personkrets 3 enligt 1 § LSS, Lag (1993

advertisement
Kriterier för bedömning av personkrets 3 enligt 1 § LSS,
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Från lagtexten: ”.. personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart
inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.
Vad avgör om man tillhör personkretsen?
De svårigheter den enskilde har i sin dagliga livsföring och behovet av stöd utgör
grunden för bedömningen.
Funktionshinder är den begränsning eller det hinder som gör att en människa till
följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de
gränser som kan anses normalt.
Varaktigt - Funktionshindret ska inte vara av tillfällig eller mer övergående natur.
Stort - Ett funktionshinder är stort om det starkt påverka flera viktiga livsområden
samtidigt.
Betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
Konsekvenserna av funktionshindret i vardagen. Den enskilde kan inte på egen hand
klara vardagsrutiner som t ex:
• Hygien
• Toalett
• Påklädning
• Mathållning (laga mat och äta)
• Kommunikation (direkt och i telefon, att förstå och att göra sig förstådd, skriva och
läsa)
• Förflyttning (inomhus och utomhus)
• Sköta hushållet i stort (planera, handla, tvätta, diska, städa)
• Personliga ekonomin
• Hantera handikapphjälpmedel (utföra träning och behandling)
• Klara sin sysselsättning och arbete
• Klara sin fritid
• Sociala kontakter (blir lätt isolerad)
• Oförutsedda händelser
• Vistelse i främmande miljöer
Omfattandebehov av stöd och service
Stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer.
Återkommande behov av stöd för att klara det som andra kan klara på egen hand.
Download